Uchwała

dotyczy

opublikowano

UCHWAŁA NR XL/315/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 529 z dn. 05.02.2014r.
UCHWAŁA NR XL/316/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 530 z dn. 05.02.2014r.
UCHWAŁA NR XL/317/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Mońki dla potrzeb udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo śwaidczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 531 z dn. 05.02.2014r.

UCHWAŁA NR XLI/322/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Moniek

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1210 z dn. 21.03.2014r.

UCHWAŁA NR XLI/324/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1174 z dn. 20.03.2014r.

UCHWAŁA NR XLI/325/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1175 z dn. 20.03.2014r.

UCHWAŁA NR XLI/326/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1176 z dn. 20.03.2014r.
UCHWAŁA NR XLI/327/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1177 z dn. 20.03.2014r.
UCHWAŁA NR XLI/331/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie nadania nazw ulicom

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1178 z dn. 20.03.2014r.

UCHWAŁA NR XLII/332/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1692 z dn. 24.04.2014r.

UCHWAŁA NR XLII/333/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1693 z dn. 24.04.2014r.

UCHWAŁA NR XLIV/341/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mońki na okręgi wyborczy, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2389 z dn. 26.06.2014r.

UCHWAŁA NR XLIV/342/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia bezpłatnego czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Mońkach prowadzone przez Gminę Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2390 z dn. 26.06.2014r.
UCHWAŁA NR XLIV/343/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2391 z dn. 26.06.2014r.

UCHWAŁA NR XLIV/345/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2392 z dn. 26.06.2014r.

UCHWAŁA NR XLIV/346/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2393 z dn. 26.06.2014r.

UCHWAŁA NR XLV/350/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2676 z dn. 18.07.2014r.
UCHWAŁA NR XLV/351/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2677 z dn. 18.07.2014r.
UCHWAŁA NR XLV/352/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2678 z dn. 18.07.2014r.
UCHWAŁA NR XLVI/356/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2960 z dn. 27.08.2014r.

UCHWAŁA NR XLVII/359/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3444 z dn. 16.10.2014r.

UCHWAŁA NR XLVII/364/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3445 z dn. 16.10.2014r.

UCHWAŁA NR XLVIII/369/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3706 z dn. 12.11.2014r.

UCHWAŁA NR XLVIII/370/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3707 z dn. 12.11.2014r.

UCHWAŁA NR XLVIII/371/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r. Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3708 z dn. 12.11.2014r.

UCHWAŁA NR XLVIII/373/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3709 z dn. 12.11.2014r.

UCHWAŁA NR XLVIII/374/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3710 z dn. 12.11.2014r.

UCHWAŁA NR II/15/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudia 2014 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4229 z dn. 31.12.2014r.

UCHWAŁA NR II/18/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/373/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4230 z dn. 31.12.2014r.

UCHWAŁA NR II/19/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4231 z dn. 31.12.2014r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2014-02-11

Data modyfikacji: 2015-02-05

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2014-02-11