Zbiór aktów prawa miejscowego 2018

Uchwała dotyczy opublikowano

Uchwała Nr XLII/290/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 669 z dnia 01.02.2018r.

Uchwała Nr XLII/293/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

W sprawie nadania nazwy ulicy

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 670 z dnia 01.02.2018r.

Uchwała Nr XLIV/300/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków  Ochotniczej Straży Pożarnej

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1035 z dnia 01.03.2018r.

Uchwała Nr XLIV/301/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

W sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały Nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt. 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE                      WOJEWODY PODLASKIEGO                          (stwierdzenie nieważności)

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1036 z dnia 01.03.2018r.

Uchwała Nr XLV/308/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie podziału Gminy Mońki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1532 z dnia 06.04.2018r.

Uchwała Nr XLV/309/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie podziału Gminy Mońki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1533 z dnia 06.04.2018r.

Uchwała Nr XLV/310/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1534 z dnia 06.04.2018r.

Uchwała Nr XLV/311/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż  jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Mońki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1535 z dnia 06.04.2018r.

Uchwała Nr XLV/312/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

W sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2018 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1536 z dnia 06.04.2018r.

Uchwała Nr XLVI/313/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

- Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2157 z dnia 07.05.2018r.

Uchwała Nr XLVI/314/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

W sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2158 z dnia 07.05.2018r.

Uchwała Nr XLVI/317/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2167 z dnia 08.05.2018r.

Uchwała Nr XLVI/319/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Mońki Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2159 z dnia 07.05.2018r.

Uchwała Nr XLVIII/333/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mońki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2997 z dnia 03.07.2018r.

Uchwała Nr XLVIII/334/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mońki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2998 z dnia 03.07.2018r.

Uchwała Nr XLVIII/335/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Mońki.

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2999 z dnia 03.07.2018r.

Uchwała Nr L/342/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodow głosowania na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz.3455 z dn. 27.08.2018r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2018-09-05

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-02-01