Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - zgłoszenie

 

 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 1. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis (art.122 ust.11 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  zobowiązany jest dodatkowo do wniosku  dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis  (druk do pobrania);
 2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie  (druk oświadczenia  do pobrania);
 3. Informacji o ogólnej wartości kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osoby młodocianej oraz o wartości pomocy de minimis otrzymanej od OHP jako refundacji wynagrodzeń tej osoby (druk oświadczenia do pobrania).

Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.

W celu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracodawca składa wniosek (druk do pobrania) z załączonymi dokumentami w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
 3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu;
 5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;
 6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);
 7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;

Termin składania dokumentów

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od  dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 z późn. zm.), pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Czas załatwiania

Wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 35 § 3 KPA. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Białymstoku za pośrednictwem. Burmistrza Moniek w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Akty prawne dotyczące sprawy

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U.z 2010 r. Nr 244, poz. 1626),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.),
 4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2016,  poz. 1808 z późn. zm.).

 Klauzula informacyjna

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Kuczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - pomoc administracyjna Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-08-30

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-09-09

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-08-30