Stypendium szkolne 2016/2017

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży o których mowa w art.16 ust.7 (ustawa o systemie oświaty), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  2. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

O stypendium może ubiegać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930) – obecnie jest to kwota 514,00 zł (netto).

Terminy składania wniosków.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski dostępne są w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w Urzędzie Miejskim w Mońkach, pok. 113.

 

Do pobrania:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Kuczyńska - Referent w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Data modyfikacji: 2016-08-12

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-08-29