Informacja o sposobie udostępniania danych z rejestru i księgi rejestrowej:

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

  1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
  2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – jest odpłatne* i wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis może być:

  1. pełny zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej
  2. skrócony zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

  1. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mońkach akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w pok. 201 – II piętro.

* - urzędowe poświadczenie odpisu od każdej pełnej lub zaczętej strony wynosi 5 zł. (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

  1. Wzór wniosku o wydanie odpisu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach www.um-monki.pl w zakładce – Druki do pobrania w referacie organizacyjnym.

Metryka strony

Udostępniający: Piotr Kalinowski - Inspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-10-17

Data modyfikacji: 2013-10-17

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-10-17