BURMISTRZ MONIEK

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 -100 Mońki

II. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne;
 7. co najmniej półroczny staż pracy na stanowiskach związanych z księgowością budżetową. 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy prawo zamówień publicznych; 
 2. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej;
 3. umiejętność obsługi komputera;
 4. zdolność analitycznego myślenia;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. samodzielność, dokładność, odpowiedzialność. 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym;
 2. klasyfikowanie dowodów księgowych według właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej;
 3. sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych;
 4. kontrola rachunków i wyciągów bankowych;
 5. dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowych;
 6. prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunkowej;
 7. prowadzenie analitycznej księgowości zadań z udziałem środków unijnych;
 8. opracowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych.     

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. usytuowanie stanowiska pracy: budynek dwupiętrowy, schody, bez windy;
 2. praca przy komputerze;
 3. wysiłek umysłowy. 

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mońkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
 5. kserokopie świadectw pracy;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 07.06.2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Mońkach ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki  osobiście (Sekretariat – pok. 114) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Mońkach”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.

 

 

Mońki, dnia 27.05.2013 r.                                                                                  Burmistrz 

 

                                                                                                                          Zbigniew Karwowski

                                                                                                                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Moniek

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-05-27

Data modyfikacji: 2013-05-27

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-05-27