Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mońki

Gmina Mońki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mońki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mońki.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-23. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Łapińska, adres poczty elektronicznej sekretariat@um-monki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857162587. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Burmistrz Moniek

Adres organu odwoławczego: ul. Słowackiego 5a 19-100 Mońki

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@um-monki.pl

Telefon organu odwoławczego: 857162587

Dostępność architektoniczna

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki, pok. 114

Zespół do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno-komunikacyjnej

  1. Joanna Kulikowska – Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. dostępności
  2. Marek Minkiewicz – Członek Zespołu - dostępność architektoniczna
  3. Dariusz Łosiewicz – Członek Zespołu - dostępność cyfrowa
  4. Radosław Modzelewski – Członek Zespołu - dostępność informacyjno-komunikacyjna

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Gmina Mońki

Data wytworzenia: 2020-03-23

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2021-03-31

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2020-04-08