Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających
z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki jest Gmina Mońki reprezentowana przez Burmistrza Moniek.
 2. Burmistrz Moniek wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną inspektor@um-monki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie przepisów prawa – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa,

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwienie spraw w Urzędzie Miejskim w Mońkach - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

 • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnionej przez urząd Miejski
  w Mońkach,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez Urząd Miejski w Mońkach. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Mońki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Mońki reprezentowana przez Burmistrza Moniek.
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

       8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Urząd Miejski w Mońkach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Data wytworzenia: 2017-11-29

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2018-07-03

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2017-11-29