2018

Uchwała Nr XLII/287/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie uchwalenie budżetu gminy Mońki na rok 2018

Uchwała Nr XLII/288/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała Nr XLII/289/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r.

Uchwała Nr XLII/290/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

Uchwała Nr XLII/291/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaz nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XLII/292/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr XLII/293/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2018r.

 

w sprawie nadanie nazwy ulicy

Uchwała Nr XLIII/294/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 lutego 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018r.

Uchwała Nr XLIII/295/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 lutego 2018r.

w sprawie dofinansowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi do wsi Sikory

Uchwała Nr XLIV/296/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018r.

Uchwała Nr XLIV/297/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała Nr XLIV/298/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym

Uchwała Nr XLIV/299/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2018r.

Uchwała Nr XLIV/300/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Uchwała Nr XLIV/301/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 1 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz uchwały Nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt. 1 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XLV/302/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018r

Uchwała Nr XLV/303/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała Nr XLV/304/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie dofinansowania projektu pn ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w m. Mońki na odcinku długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65”

Uchwała Nr XLV/305/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie dofinansowania chodników i dróg powiatowych

Uchwała Nr XLV/306/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie Stanowiska Rady Miejskiej w Mońkach dotyczącego bezkolizyjnego skrzyżowania drogi krajowej DK65 z nowo projektowaną linią kolejową Rail Baltica w Mieście Mońki

Uchwała Nr XLV/307/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do podjęcia współpracy

Uchwała Nr XLV/308/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Mońki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLV/309/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie podziału Gminy Mońki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLV/310/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

Uchwała Nr XLV/311/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Mońki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała Nr XLV/312/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 marca 2018r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2018

Uchwała Nr XLVI/313/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLVI/314/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki

Uchwała Nr XLVI/315/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn.: „Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Uchwała Nr XLVI/316/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2017

Uchwała Nr XLVI/317/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Uchwała Nr XLVI/318/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Uchwała Nr XLVI/319/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 26 kwietnia 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Mońki

Uchwała Nr XLVII/320/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mońki

Uchwała Nr XLVII/321/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018

Uchwała Nr XLVII/322/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finsowej na lata 2018-2028

Uchwała Nr XLVII/323/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie dofinansowania projektu pn ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez rozbudowę drogi powiatowej Nr 2360 B Al. Niepodległości w m. Mońki na odcinku długości 993,54 m do drogi krajowej Nr 65”

Uchwała Nr XLVII/324/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie dofinansowania projektu pn ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416B Mońki- Goniądz" na odcinku 1350m

Uchwała Nr XLVII/325/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Mońkach wchodzących w skład Komitetu Rewitalizacji.

Uchwała Nr XLVII/326/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Uchwała Nr XLVII/327/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Uchwała Nr XLVII/328/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 22 maja 2018r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022.

Uchwała Nr XLVIII/329/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r.

Uchwała Nr XLVIII/330/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

Uchwała Nr XLVIII/331/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek

Uchwała Nr XLVIII/332/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018r

Uchwała Nr XLVIII/333/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mońki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XLVIII/334/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mońki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XLVIII/335/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Mońki.

Uchwała Nr XLVIII/336/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2018r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mońki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr XLIX/337/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 6 lipca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018

Uchwała Nr XLIX/338/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 6 lipca 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała Nr L/339/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018.

Uchwała Nr L/340/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą Knyszyn

Uchwała Nr L/341/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

Uchwała Nr L/342/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 sierpnia 2018r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

Uchwała Nr LI/343/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018

Uchwała Nr LI/344/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Uchwała Nr LI/345/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie powierzenia Gminie Grajewo zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania

Uchwała Nr LI/346/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Mońki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Uchwała Nr LI/347/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Mońki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Uchwała Nr LI/348/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Uchwała Nr LI/349/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta położonego przy ulicach E. Plater i Ks. St. Budnika

Uchwała Nr LI/350/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta położonego przy ulicy Malinowej

Uchwała Nr LI/351/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki i gminy Mońki zwanego "Osiedlem Reja"

Uchwała Nr LI/352/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki zwanego "Osiedlem Zachód"

Uchwała Nr LI/353/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 24 września 2018r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr LII/354/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 1 października 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018

Uchwała Nr LIII/355/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018

 

Uchwała Nr LIII/356/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych w ramach pomocy de minimis

 

Uchwała Nr LIII/357/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki

 

Uchwała Nr LIII/358/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

Uchwała Nr LIII/359/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr LIII/360/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

Uchwała Nr LIII/361/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 października 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 

Uchwała Nr LIV/362/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2018

 

Uchwała Nr LIV/363/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

 

Uchwała Nr LIV/364/18

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-02-01

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2018-02-01