Uchwała

dotyczy

UCHWAŁA NR I/1/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach

UCHWAŁA NR I/2/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR I/3/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR I/4/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA NR I/5/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów

UCHWAŁA NR I/6/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Planowania, Budżetu i Finansów

UCHWAŁA NR I/7/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

UCHWAŁA NR I/8/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

UCHWAŁA NR I/9/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

UCHWAŁA NR I/10/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

UCHWAŁA NR I/11/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu

UCHWAŁA NR I/12/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu

UCHWAŁA NR II/13/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

UCHWAŁA NR II/14/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

UCHWAŁA NR II/15/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki

UCHWAŁA NR II/16/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR II/17/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR II/18/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/373/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach

UCHWAŁA NR II/19/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/374/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

UCHWAŁA NR II/20/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Knyszyn

UCHWAŁA NR II/21/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek

UCHWAŁA NR III/22/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR III/23/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

UCHWAŁA NR III/24/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zgłoszenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mońkach

UCHWAŁA NR III/25/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

UCHWAŁA NR III/26/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach

UCHWAŁA NR III/27/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2015r.

UCHWAŁA NR IV/28/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

 

UCHWAŁA NR IV/29/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

UCHWAŁA NR IV/30/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej

UCHWAŁA NR IV/31/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR IV/32/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/33/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR IV/34/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR V/35/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym

UCHWAŁA NR V/36/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

UCHWAŁA NR V/37/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulicom

UCHWAŁA NR V/38/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR VI/39/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie części robót budowlanych przy budowie pomnika Świętego Jana Pawła II w Mońkach

UCHWAŁA NR VI/40/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/41/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mońkach spółka z o. o.

UCHWAŁA NR VI/42/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

UCHWAŁA NR VI/43/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2014

UCHWAŁA NR VI/44/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Monieckiego Ośrodka Kultury

UCHWAŁA NR VII/45/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.

UCHWAŁA NR VII/46/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

UCHWAŁA NR VII/47/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR VII/48/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR VII/49/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, logopedów i psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki

UCHWAŁA NR VII/50/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

UCHWAŁA NR VII/51/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

UCHWAŁA NR VII/52/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu

UCHWAŁA NR VII/53/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VII/54/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mońkach do zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR VII/55/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej we wsi Zyburty

UCHWAŁA NR VII/56/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Mońki od Powiatu Monieckiego pomocy finansowej na zadanie polegające na wykonaniu cięć sanitarnych i formujących drzew rodzaju lipa w ilości 42 sztuk rosnących przy drodze powiatowej - Al. Niepodległości, w mieście Mońki, będących integralną częścią skweru miejskiego

UCHWAŁA NR VII/57/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

UCHWAŁA NR VII/58/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/59/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

UCHWAŁA NR VII/60/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR VII/61/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/62/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Monki

UCHWAŁA NR VII/63/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie

UCHWAŁA NR VII/64/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

UCHWAŁA NR VII/65/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR VIII/66/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR VIII/67/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR VIII/68/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

UCHWAŁA NR VIII/69/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych

UCHWAŁA NR VIII/70/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR IX/71/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR IX/72/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR IX/73/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR IX/74/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/75/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR IX/76/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR IX/77/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mońki

UCHWAŁA NR IX/78/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia

UCHWAŁA NR X/79/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 1411B (Przytulanka od drogi Nr 1404B - Rusaki - Konopczyn - droga Krajowa Nr 65), przebiegającej na terenie Gminy Mońki do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XI/80/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR XI/81/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR XI/82/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie dofinansowania projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B /Mońki- Kołodzież- Trzcianne/"

UCHWAŁA NR XI/83/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

UCHWAŁA NR XI/84/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mońki do stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański"

UCHWAŁA NR XI/85/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku

UCHWAŁA NR XI/86/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku

UCHWAŁA NR XII/87/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII/88/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XII/89/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/90/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XII/91/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XII/92/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

UCHWAŁA NR XII/93/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XII/94/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

UCHWAŁA NR XII/95/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR XII/96/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XII/97/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XII/98/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 4 grudnia 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/376/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XIII/99/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR XIII/100/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mońki do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza

UCHWAŁA NR XIII/101/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Mońki na lata 2015-2032"

UCHWAŁA NR XIII/102/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XIV/103/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/104/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

 

Metryka strony

Udostępniający: Radni Rady Miejskiej w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej w Mońkach

Data wytworzenia: 2015-01-05

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2015-01-05

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2015-01-05