Uchwała

dotyczy

UCHWAŁA NR XV/105/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/106/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XV/107/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XV/108/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XV/109/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mońkach, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XV/110/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016r.

UCHWAŁA NR XVI/111/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie

UCHWAŁA NR XVI/112/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach

UCHWAŁA NR XVI/113/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

UCHWAŁA NR XVI/114/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym

UCHWAŁA NR XVI/115/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XVI/116/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/117/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2016r.

UCHWAŁA NR XVII/118/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII/119/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XVII/120/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mońki a Powiatem Monieckim w sprawie realizacji inwestycji "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopczyn w km 0+000 - 1+295"

UCHWAŁA NR XVII/121/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu rozwoju lokalnego Gminy Mońki na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XVII/122/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

UCHWAŁA NR XVII/123/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

UCHWAŁA NR XVII/124/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XVII/125/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XVIII/126/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie rospatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/114/92 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ul. Zielonej i C.K. Norwida w Mońkach oraz uchwały Nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 3 pkt 5 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XVIII/127/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę E. i Z. L.

UCHWAŁA NR XVIII/128/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Boguszewie

UCHWAŁA NR XVIII/129/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na Postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach

UCHWAŁA NR XVIII/130/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XVIII/131/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XVIII/132/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

w sprawie dofinansowania projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B /Mońki- Kołodzież- Trzcianne/"

UCHWAŁA NR XIX/133/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

UCHWAŁA NR XIX/134/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/135/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XIX/136/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów zieleni, których właścicielem jest Gmina Mońki

UCHWAŁA NR XIX/137/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XIX/138/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie dofinansowania projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B /Mońki-Kołodzież-Trzcianne/"

UCHWAŁA NR XIX/139/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie dofinansowania przebudowy chodników na terenie Miasta i Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XIX/140/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mońki"

UCHWAŁA NR XIX/141/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XIX/142/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Monki

UCHWAŁA NR XIX/143/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR XIX/144/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XIX/145/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XIX/146/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2015

UCHWAŁA NR XX/147/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 12 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Mońki"

UCHWAŁA NR XXI/148/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Monki na rok 2016

UCHWAŁA NR XXI/149/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XXI/150/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie dofinansowania projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2360B Aleja Niepodległości w Monkach"

UCHWAŁA NR XXI/151/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

UCHWAŁA NR XXI/152/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XXI/153/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mońki na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR XXI/154/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR XXI/155/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXII/156/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.

UCHWAŁA NR XXII/157/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

UCHWAŁA NR XXII/158/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/159/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXII/160/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXII/161/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XXIII/162/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/163/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXIII/164/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/159/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXIII/165/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXIII/166/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XXIII/167/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXIII/168/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XXIII/169/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego i zmianę uchwały Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003 r. w § 6 ust. 1 pkt 5 oraz uchwały Nr XLVII/361/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014 roku w § 2 i § 3 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXIII/170/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXIV/171/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XXIV/172/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości wraz z drogami powiatowymi Nr 2372B ul. Wyzwolenia i Nr 2369B ul. Tysiąclecia w m. Mońki

UCHWAŁA NR XXV/173/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Mońki a Radą Wsi Lipiny

UCHWAŁA NR XXV/174/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XXV/175/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXV/176/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę E. i Z. L.

UCHWAŁA NR XXVI/177/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych

UCHWAŁA NR XXVI/178/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

UCHWAŁA NR XXVI/179/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XXVI/180/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w spawiw wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

UCHWAŁA NR XXVI/181/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/182/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XXVI/183/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XXVII/184/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk - Grajewo - Mońki - Knyszyn

UCHWAŁA NR XXVII/185/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVII/186/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXVII/187/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XXVII/188/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

UCHWAŁA NR XXVII/189/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXVII/190/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXVII/191/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/192/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/193/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXVII/194/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXVII/195/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXVII/196/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXVII/197/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXVII/198/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XXVII/199/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości jako działka Nr 297/5, położonej w Mońkach

UCHWAŁA NR XXVIII/200/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXIX/201/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIX/202/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Mońkach dotyczącej dofinansowania przebudowy dróg powiatowych

UCHWAŁA NR XXIX/203/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXIX/204/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia bezpłatnego czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Mońkach prowadzone przez Gminę Mońki

UCHWAŁA NR XXIX/205/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXIX/206/16
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mońki

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2016-02-01

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2017-01-05

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2016-02-01