Informacja o posiedzeniu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach

Mońki, 2021-06-10

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Informuję, iż w dniu 18 czerwca 2021r. /piątek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach transmitowana, z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki zwanego, "Osiedlem Zachód".
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mońki za 2020r.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy Mońki za 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Moniek wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2021-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2368B Szkolna w miejscowości Mońki na odcinku od ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Małynicza w km roboczym 0+000-0+900”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na przebudowę chodników na terenie Gminy Mońki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego spółki na realizację zadania pn. „ Modernizacja źródła ciepła poprzez budowę kotłowni gazowej oraz wysokosprawnej kogeneracji w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Mońkach”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka „Słoneczny Zakątek” w Mońkach oraz nadania mu statutu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 17. Pytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej.

 

 

Informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) z uwagi na sytuację epidemiologiczną XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mońkach, obędzie się bez udziału publiczności.

Udział Sołtysów w XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach, będzie polegał na śledzeniu transmisji obrad sesji online oraz w zadawaniu pytań i składaniu wniosków pod nr tel. - 696 051 616.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Barbara Iwona Iwanicka

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2021-06-10

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2021-06-11

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2021-06-11