Uchwała

dotyczy

UCHWAŁA NR XXV/207/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012r.

UCHWAŁA NR XXV/208/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/209/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXV/210/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XXV/211/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/212/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na lata 2013 - 2014.

UCHWAŁA NR XXV/213/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV/214/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XXV/215/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXVI/216/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XXVI/217/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXVI/218/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XXVI/219/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXVI/220/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/221/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/222/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXVI/223/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

UCHWAŁA NR XXVI/224/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Mońkach

 

UCHWAŁA NR XXVII/225/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012r.

 

UCHWAŁA NR XXVII/226/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

UCHWAŁA NR XXVIII/227/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2013

 

UCHWAŁA NR XXVIII/228/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

 

UCHWAŁA NR XXVIII/229/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

 

UCHWAŁA NR XXVIII/230/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zgłoszenia przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach

 

UCHWAŁA NR XXVIII/231/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

UCHWAŁA NR XXVIII/232/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Mońki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

UCHWAŁA NR XXVIII/233/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/234/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XXVIII/235/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

UCHWAŁA NR XXIX/236/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

 

UCHWAŁA NR XXIX/237/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Mońki na rok 2013

UCHWAŁA NR XXIX/238/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

 

UCHWAŁA NR XXIX/239/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XXIX/240/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

UCHWAŁA NR XXIX/241/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki

 

 UCHWAŁA NR XXIX/242/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie utworzenia "Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Monieckiego"

 

UCHWAŁA NR XXIX/243/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mońki do "Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Monieckiego"

 

UCHWAŁA NR XXIX/244/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki  

UCHWAŁA NR XXIX/245/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XXIX/246/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłtę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  szczegółowego sposobusz

 

UCHWAŁA NR XXIX/247/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom      

 

UCHWAŁA NR XXIX/248/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XXIX/249/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

UCHWAŁA NR XXIX/250/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2013r.

 

UCHWAŁA NR XXX/251/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXX/252/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

UCHWAŁA NR XXXI/253/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXXI/254/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

UCHWAŁA NR XXXI/255/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

 

UCHWAŁA NR XXXI/256/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXXI/257/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR XXXI/258/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XXXI/259/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mońki na lata 2011-2018

UCHWAŁA NR XXXI/260/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

UCHWAŁA NR XXXII/261/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego

 

UCHWAŁA NR XXXII/262/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki na rok 2012

 

UCHWAŁA NR XXXII/263/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie nawiązania współpracy Gminy Mońki w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska"

UCHWAŁA NR XXXIII/264/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Mońkach dotyczących likwidacji i przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

UCHWAŁA NR XXXIII/265/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem      z wykonania budżetu za 2012r.

UCHWAŁA NR XXXIII/266/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

 

UCHWAŁA NR XXXIII/267/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/268/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

 

UCHWAŁA NR XXXIII/269/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XXXIII/270/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 

UCHWAŁA NR XXXIII/271/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIII/272/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XXXIII/273/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie złożenia wniosku o zmianę nazwy miejscowości i zniesienie nazwy miejscowości

 

UCHWAŁA NR XXXIII/274/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi

 

UCHWAŁA NR XXXIV/275/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi kasacyjnej

 

UCHWAŁA NR XXXIV/276/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/277/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

 

UCHWAŁA NR XXXIV/278/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXXIV/279/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

UCHWAŁA NR XXXV/280/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

UCHWAŁA NR XXXV/281/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

 

UCHWAŁA NR XXXV/282/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Moniek do udzielenia poręczenia pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

UCHWAŁA NR XXXV/283/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XXXV/284/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

 

w sprawie zarządzania drogą powiatową na czas określony i realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic gminnych w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wyszyńskiego (Nr 104105B) w km od 0+000 do 0+562,58 i ul. Witosa (Nr 104110B) w km. od 0+000 do 0+639,30 wraz z infrastrukturą techniczną oraz drogi powiatowej w mieście Mońki, gm. Mońki na osiedlu Zachód: ul. Wiejska (Nr 2370 B) w km od 0+000 do 0+277 wraz z infrastrukturą techniczną"

UCHWAŁA NR XXXV/285/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Mońki prowadzenia zadań oświatowych polegających na zapewnieniu transportu i opieki w trakcie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Opiekuńczego w Downarach gm. Goniądz oraz do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach

UCHWAŁA NR XXXV/286/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

UCHWAŁA NR XXXV/287/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XXXV/288/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia

UCHWAŁA NR XXXV/289/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XXXV/290/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXXVI/291/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie opłaty targowej

 

UCHWAŁA NR XXXVI/292/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/294/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

 

UCHWAŁA NR XXXVII/295/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2014

 

UCHWAŁA NR XXXVII/296/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XXXVII/297/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XXXVII/298/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.

 

UCHWAŁA NR XXXVII/299/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XXXVII/300/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/301/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

UCHWAŁA NR XXXVII/302/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XXXVII/303/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXVII/304/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli Gminy Mońki do opracowania i wdrażania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mońki"

UCHWAŁA NR XXXVIII/305/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/306/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wyborów uzupełniających

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/308/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/310/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej w Mońkach

UCHWAŁA NR XXXVIII/311/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/312/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.

UCHWAŁA NR XL/313/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2014

UCHWAŁA NR XL/314/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2014

UCHWAŁA NR XL/315/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

UCHWAŁA NR XL/316/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

UCHWAŁA NR XL/317/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w Gminie Mońki dla potrzeb udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XL/318/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XL/319/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2014r.

 

UCHWAŁA NR XLI/320/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2014

 

UCHWAŁA NR XLI/321/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

 

UCHWAŁA NR XLI/322/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Mońki

 

UCHWAŁA NR XLI/323/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

 

UCHWAŁA NR XLI/324/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

UCHWAŁA NR XLI/325/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XLI/326/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

UCHWAŁA NR XLI/327/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

UCHWAŁA NR XLI/328/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XLI/329/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Gminę Mońki działalności w zakresie telekomunikacji

UCHWAŁA NR XLI/330/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XLI/331/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie nadania nazw ulicom

 

UCHWAŁA NR XLII/332/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

 

UCHWAŁA NR XLII/333/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XLII/334/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

 

UCHWAŁA NR XLII/335/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIV/336/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/337/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

 

UCHWAŁA NR XLIV/338/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

 

UCHWAŁA NR XLIV/339/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

 

UCHWAŁA NR XLIV/340/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie członkostwa Gminy Mońki w Lokalnej Grupie Działania Fundacja Biebrzańska

 

UCHWAŁA NR XLIV/341/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Mońki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

UCHWAŁA NR XLIV/342/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia bezpłatnego czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Mońkach prowadzone przez Gminę Mońki

UCHWAŁA NR XLIV/343/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przediębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XLIV/344/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2013

 

UCHWAŁA NR XLIV/345/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

UCHWAŁA NR XLIV/346/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 

UCHWAŁA NR XLIV/347/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 

UCHWAŁA NR XLIV/348/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XLV/349/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

 

UCHWAŁA NR XLV/350/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XLV/351/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XLV/352/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XLV/353/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia

UCHWAŁA NR XLV/354/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 lipca 2014 r.

w sprawie przystąpienia do scalenia gruntów stanowiących własność Gminy Mońki położonych na terenie wsi Ciesze, Przytulanka i Rusaki

UCHWAŁA NR XLVI/355/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

 

UCHWAŁA NR XLVI/356/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XLVI/357/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

UCHWAŁA NR XLVI/358/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XLVII/359/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawiew sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR XLVII/360/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza

 

UCHWAŁA NR XLVII/361/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XLVII/362/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

UCHWAŁA NR XLVII/363/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na lata 2015-2016

UCHWAŁA NR XLVII/364/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

 

UCHWAŁA NR XLVII/365/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

UCHWAŁA NR XLVII/366/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/348/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

UCHWAŁA NR XLVIII/367/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

 

UCHWAŁA NR XLVIII/368/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021

 

UCHWAŁA NR XLVIII/369/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XLVIII/370/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XLVIII/371/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r.

 

UCHWAŁA NR XLVIII/372/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

UCHWAŁA NR XLVIII/373/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach

 

UCHWAŁA NR XLVIII/374/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

UCHWAŁA NR XLVIII/375/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

UCHWAŁA NR XLVIII/376/14
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2012-12-21

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2014-12-08

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2012-12-21