Uchwały Rady Miejskiej 2019

Uchwała dotyczy

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

 

UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Mońki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerzbieniu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III -PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR IV/37/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą Knyszyn

 

UCHWAŁA NR IV/38/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

UCHWAŁA NR IV/40/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

UCHWAŁA NR IV/41/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

 

UCHWAŁA NR IV/43/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2019r.

 

UCHWAŁA NR V/44/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz

UCHWAŁA NR V/45/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach

UCHWAŁA NR V/46/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym

UCHWAŁA NR V/47/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej część działki nr 287/1, położonej w Mońkach

UCHWAŁA NR V/48/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

UCHWAŁA NR V/49/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wydania opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych Burmistrza Zbigniewa Karwowskiego

UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia apelu w związku z planowaną przebudową układu komunikacyjnego w mieście Mońki

UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zobowiązania wekslowego

UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach

UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021"

UCHWAŁA NR VI/62/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mońki

UCHWAŁA NR VIII/71/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR IX/72/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR IX/73/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR IX/74/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR IX/75/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mońki na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR IX/76/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów

UCHWAŁA NR IX/77/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony środowiska i Rozwoju Gospodarczego

UCHWAŁA NR IX/78/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Brzpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu

UCHWAŁA NR X/79/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Moniek wotum zaufania

UCHWAŁA NR X/80/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.

UCHWAŁA NR X/81/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

UCHWAŁA NR X/82/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR X/83/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR X/84/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna-(od dr.1412B) Waśki-Sikory Dudki Guzy- do dr.1407B dł. 922m"

UCHWAŁA NR X/85/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o dł. 364m"

UCHWAŁA NR X/86/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235m"

UCHWAŁA NR X/87/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki- Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowskie D.- Jaświły na odcinku w m. Potoczyzna o dł 382m"

UCHWAŁA NR X/88/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

UCHWAŁA NR X/89/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mońki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku

UCHWAŁA NR X/90/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki

UCHWAŁA NR X/91/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XI/92/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR XI/93/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna-(od dr.1412B) Waśki-Sikory Dudki-Guzy- do dr.1407B dł. 922m"

UCHWAŁA NR XI/94/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul.
Słowackiego do Al. Niepodległości o dł. 364m"

UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235m"

UCHWAŁA NR XI/96/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki- Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowskie D.- Jaświły na odcinku w m. Potoczyzna o dł 382m"

UCHWAŁA NR XI/97/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk-Knyszyn

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej w Mońkach

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Dariusz Łosiewicz

Modyfikujący: Dariusz Łosiewicz

Data modyfikacji: 2019-10-03

Opublikował: Dariusz Łosiewicz

Data publikacji: 2019-02-08