Uchwały Rady Miejskiej 2019

Uchwała dotyczy

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mońki na 2019 rok

 

UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

 

UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Mońki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na budowie i prowadzeniu Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerzbieniu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III -PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR IV/37/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą Knyszyn

 

UCHWAŁA NR IV/38/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR IV/39/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

 

UCHWAŁA NR IV/40/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

 

UCHWAŁA NR IV/41/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

 

UCHWAŁA NR IV/43/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2019r.

 

UCHWAŁA NR V/44/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Goniądz

UCHWAŁA NR V/45/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach

UCHWAŁA NR V/46/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym

UCHWAŁA NR V/47/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej część działki nr 287/1, położonej w Mońkach

UCHWAŁA NR V/48/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego

UCHWAŁA NR V/49/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wydania opinii o sposobie wywiązywania się z obowiązków służbowych Burmistrza Zbigniewa Karwowskiego

UCHWAŁA NR VI/51/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia apelu w związku z planowaną przebudową układu komunikacyjnego w mieście Mońki

UCHWAŁA NR VI/52/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/53/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VI/54/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zobowiązania wekslowego

UCHWAŁA NR VI/55/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kuleszach

UCHWAŁA NR VI/56/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI/57/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR VI/59/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

UCHWAŁA NR VI/60/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VI/61/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021"

UCHWAŁA NR VI/62/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 26 marca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR VII/63/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR VII/64/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR VII/65/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

UCHWAŁA NR VII/66/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/67/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/20/18 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/68/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR VII/69/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mońki

 

UCHWAŁA NR VII/70/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 25 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mońki

UCHWAŁA NR VIII/71/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR IX/72/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR IX/73/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR IX/74/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR IX/75/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Mońki na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR IX/76/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki oraz określenia granic ich obwodów

UCHWAŁA NR IX/77/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Rolnictwa, Ochrony środowiska i Rozwoju Gospodarczego

UCHWAŁA NR IX/78/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 31 maja 2019r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Brzpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu

UCHWAŁA NR X/79/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Moniek wotum zaufania

UCHWAŁA NR X/80/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r.

UCHWAŁA NR X/81/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

UCHWAŁA NR X/82/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR X/83/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

UCHWAŁA NR X/84/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna-(od dr.1412B) Waśki-Sikory Dudki Guzy- do dr.1407B dł. 922m"

UCHWAŁA NR X/85/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o dł. 364m"

UCHWAŁA NR X/86/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235m"

UCHWAŁA NR X/87/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki- Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowskie D.- Jaświły na odcinku w m. Potoczyzna o dł 382m"

UCHWAŁA NR X/88/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu

UCHWAŁA NR X/89/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mońki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku

UCHWAŁA NR X/90/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mońki

UCHWAŁA NR X/91/19  RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR XI/92/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR XI/93/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna-(od dr.1412B) Waśki-Sikory Dudki-Guzy- do dr.1407B dł. 922m"

UCHWAŁA NR XI/94/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul.
Słowackiego do Al. Niepodległości o dł. 364m"

UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235m"

UCHWAŁA NR XI/96/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację projektu pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki- Potoczyzna-Krzeczkowo-Rutkowskie D.- Jaświły na odcinku w m. Potoczyzna o dł 382m"

UCHWAŁA NR XI/97/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk-Knyszyn

UCHWAŁA NR XII/98/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 13 września 2019r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki

UCHWAŁA NR XII/99/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 13 września 2019r.

w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Mońkach, zlokalizowanej w Kuleszach

UCHWAŁA NR XII/100/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 13 września 2019r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

UCHWAŁA NR XII/101/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 13 września 2019r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

 

UCHWAŁA NR XII/102/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 13 września 2019r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki położonego przy ulicach Emilii Plater i Księdza Stanisława Budnika

UCHWAŁA NR XII/103/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 13 września 2019r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mońki położonego przy ulicy Malinowej

UCHWAŁA NR XII/104/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 13 września 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej działkę nr 1412/5, położonej w Mońkach

UCHWAŁA NR XII/105/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 13 września 2019r.

w sprawie udzielenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w drodze darowizny

 

UCHWAŁA NR XII/106/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 13 września 2019r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Moniek

UCHWAŁA NR XII/107/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 13 września 2019r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XIII/108/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR XIII/109/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR XIII/110/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XIII/111/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 30 września 2019r.

w sprawie emisji obligacji serii D19, E19, F19, A20, B20, C20, D20, A21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XIV/112/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach ośwaitowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

UCHWAŁA NR XIV/113/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

UCHWAŁA NR XIV/114/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku

UCHWAŁA NR XIV/115/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2020-2023

UCHWAŁA NR XIV/116/19 RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Mońkach

UCHWAŁA NR XIV/117/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 18 października 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR XIV/118/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR XIV/119/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

zdnia 18 października 2019r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

UCHWAŁA NR XIV/120/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 18 października 2019r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

UCHWAŁA NR XV/121/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 4 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XV/122/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 4 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii D19, E19, F19, A20, B20, C20, D20, A21 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XV/123/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 4 listopada 2019r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Mońkach

UCHWAŁA NR XV/124/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 4 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/319/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XVI/125/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR XVI/126/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034

UCHWAŁA NR XVI/127/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach

UCHWAŁA NR XVI/128/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

UCHWAŁA NR XVI/129/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

UCHWAŁA NR XVI/130/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/131/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "GAMA" w Mońkach oraz nadania statutu

UCHWAŁA NR XVI/132/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mońkach

UCHWAŁA NR XVI/133/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

UCHWAŁA NR XVI/134/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XVI/135/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/217/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XVI/136/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

UCHWAŁA NR XVI/137/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 marca 2019r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVI/138/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XVI/139/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

UCHWAŁA NR XVI/140/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XVI/141/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XVI/142/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej na nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XVI/143/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XVI/144/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Mońkach

UCHWAŁA NR XVII/145/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2019

UCHWAŁA NR XVII/146/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2020

UCHWAŁA NR XVII/147/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2020-2034

UCHWAŁA NR XVII/148/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/193/05 z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XVII/149/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Mońki

UCHWAŁA NR XVII/150/19

RADY MIEJSKIEJ MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 9 października 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej w Mońkach

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2020-01-28

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2019-02-08