Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami

od 7 maja 2015r. do 18 czerwca 2015r.

 

 1. Księgowanie na bieżąco dochodów i wydatków oraz realizacja przelewów środków z różnych tytułów maja i czerwca 2015r. w terminach określonychw dokumentach źródłowych –  zlecenie, umowa, zamówienie, nota.
 2. Przekazano środki na realizację wydatków jednostek budżetowych, dotacje instytucji kultury za maj 2015r.
 3. Sporządzono uchwały i załączniki w wersji papierowej i elektronicznej, przygotowano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 4. Przesłano dochody budżetu państwa za okres od 10.05.2015r. do 10.06.2015r. oraz informację o ich wysokości do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 5. Wysyłanie sprawozdań przez ePUAP do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w wyznaczonych terminach.
 6. Rozpoczęto wypłatę stypendiów materialnych o charakterze socjalnym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – wypłacono 93 stypendia na kwotę 29 163,56 zł, pozostały do wypłaty 3 stypendia i dopełnienia.
 7. Sporządzono wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń oraz pomocy publicznej w 2014 roku, a następnie przekazano do zamieszczenia na stronie BIP urzędu.
 8. Sporządzono okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz rozliczenie dotacji na ww. zwrot podatku w I terminie płatności.
 9. Wysłano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.
 10. Wydano 1 decyzję umarzającą zaległy podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
 11. Przyznano 2 ulgi z tytułu zakupu gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego. W trakcie załatwiania jest 1 wniosek o przyznanie ulgi.
 12. Udzielono odpowiedzi na pisma dla instytucji takich jak: KRUS w Mońkach, Komenda Powiatowa Policji w Mońkach.
 13. Sporządzono sprawozdanie o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie oraz o nie udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie za maj br. i przesłano za pomocą aplikacji do Ministerstwa Rolnictwa.
 14. Wydano zaświadczenia o pomocy de minimis 4. przedsiębiorcom, korzystającym ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XLI/228/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 15. Na podstawie Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28.04.2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i instruktorów za wysokie wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej wpłynęło 39 wniosków. W dniu 9 czerwca 2015r. Gminna Rada Sportu zaopiniowała pozytywnie 34 spośród nich.
 16. Zlecono dla ZGKiM oczyszczanie wyznaczonych terenów w mieście Mońki.
 17. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach wykonał przygotowania kwietników i nasadzenia II zmiany kwiatów.
 18. Przygotowywane są karty do utworzenia ewidencji zabytków.
 19. Przyjęto i wprowadzono do wymiaru 14 nowych  deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Przyjęto i wprowadzono do wymiaru 49 deklaracji ze zmianami.
 21. Na bieżąco weryfikowane są nieruchomości, na które nie zostały złożone deklaracje
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. Wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Na bieżąco weryfikowane są deklaracje pod względem rachunkowym i merytorycznym.
 25. Wpłynął 1 wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mońki.
 26. Podpisano umowę ze Spółka z o.o. ABRYS Technika, z siedzibą w Poznaniu, ul. Wiślana 46, na wykonanie i dostawę koszy na przeterminowane leki typu „Foka” 
  w ilości 5 sztuk.
 27. Aktualizowana jest ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych znajdujących się na terenie Gminy Mońki.
 28. Na bieżąco prowadzona jest pomoc przy wypełnianiu nowo składanych deklaracji i wprowadzaniu zmian w deklaracjach mieszkańcom Miasta   i Gminy Mońki.
 29. Wydano 18 tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli o skierowaniu do egzekucji lub celem przymusowego ściągnięcia należności – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 30. Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 31. Prowadzono korespondencję z GDDKiA w sprawie zdarzeń drogowych i losowych z udziałem zwierząt domowych, gospodarskich oraz dzikich na terenie Gminy Mońki.
 32. Przyjmowane są na bieżąco zgłoszenia dotyczących bezdomnych psów na terenie Gminy Mońki a pozyskane informacje przekazywane są drogą elektroniczną i telefoniczną schronisku dla bezdomnych psów GREEN – HOUSE z siedzibą w Krzeczkowie.
 33.  Zlecono naprawę oświetlenia ulicznego.
 34. Podpisano umowę z firmą MSON Zakładanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni na cięcia sanitarne drzew rosnących na granicy parku miejskiego „ Gaju” z terenami rolnymi.
 35. W dniu 14.05.2015 r. zawarto umowę  notarialną w sprawie sprzedaży działki Nr 16/36 o pow.  49 m2 położonej w  Mońkach przy ul. Cz. Miłosza. Z tytułu sprzedaży wpłynęła kwota 6 515,20 zł brutto.
 36. W dniu 19 maja 2015 r. odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony:

a/ na sprzedaż nieruchomości położonej w Mońkach przy ul. Św. Kazimierza oznaczonej jako działki Nr 1520/1 i 1520/2 o łącznej pow. 600 m2 .

Cena wywoławcza wynosiła   - 35 000 zł + 23% VAT.

Przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym.

b/  na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego  o pow. 73,74 m2 położonego w budynku  przy  ul. Wyzwolenia 16A w Mońkach, wraz z udziałem  w 7374/45480 części działki Nr 997/3,  na której położony jest budynek. 

Cena wywoławcza wynosiła – 20,50 zł netto za 1m2 powierzchni lokalu  + 23% podatku VAT.

Przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym.

 1.  W dniu 18 maja 2015 r. wydano Zarządzenie Burmistrza Moniek w sprawie rozwiązania umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach dotyczącej działek  Nr  999/6 o pow. 21 m2  
  i Nr 999/8 o pow. 14 m2 położonych w Mońkach przy ul. Wąskiej.  Działki te zostały zajęte pod drogę publiczną gminną i stały się zbędne Spółdzielni Mieszkaniowej.  Rozwiązanie umowy nastąpi bez wzajemnych rozliczeń finansowych. Protokół rokowań podpisano
  w dniu  10 czerwca 2015 r.  a następnie zawarta zostanie umowa w formie aktu notarialnego.
 2. W dniu 10 czerwca 2015 r.   wydano  Zarządzenie Burmistrza Moniek  w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
  do sprzedaży w drodze przetargowej, położonych w Mońkach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 -  Nr 1576  o pow.  590 mprzy ul. M. Rataja, 

 -  Nr 1578  o pow.  614 m2 przy ul.  M. Rataja, 

  -  Nr 1581  o pow.  657 m2 przy ul.  Kard St. Wyszyńskiego. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   wywieszony został na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach. Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń na terenie miasta Mońki  a także opublikowana została  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mońkach.

 1. Dokonano aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 10. użytkownikom wieczystym gruntów pod garażami przy ul. Wyzwolenia w  Mońkach  oraz  4 współużytkownikom wieczystym nieruchomości położonej w Mońkach przy ul. Białostockiej 83, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1394/1.
 2. W dniu 31 maja br.  odbyły się wybory do samorządu rolniczego, w wyniku których członkami Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Powiecie Monieckim zostały: Janczyło Mariola i Radomska Marta.
 3. Wybrano ofertę i podpisano umowę na „Budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Reja”, wykonawca – „INSBUD” Sylwia Olszewska z Łomży, koszt 121 770 zł.
 4. Wybrano ofertę na Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz mieszanych z terenu gminy Mońki. Wykonawca: BIOM Sp. z o.o. Dolistowo Stare, koszt miesięczny – 29 980,80 zł brutto.
 5. Zakończono realizację Funduszu Sołeckiego w sołectwie Znoski.
 6. Trwa realizacja Funduszu Sołeckiego w sołectwach Przytulanka, Świerzbienie, Dudki, Dzieżki, Kiślak, Koleśniki, Mejły, Oliszki, Ołdaki Wojszki, Zalesie, Kropiwnica.
 7. Przeprowadzono remont cząstkowy, polegający na łataniu dziur w ulicach o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Mońki, przy pomocy „masy na zimno”.
 8. Remont bieżący dróg Gminy Mońki, polegający na łataniu dziur za pomocą „masy na zimno”.
 9. Wykonano remont bieżący dróg polegający na ich profilowaniu (drogi gminy Mońki).
 10. Wykonano remont bieżący dróg polegający na dowiezieniu żwiru (drogi i ulice gminy Mońki).
 11. Zako0ńczono budowę zjazdów publicznych z drogi krajowej nr 65 w ul. Kilińskiego (125 m²) oraz w miejscowości Żodzie (6 m²). Zjazdy wykonano z kostki brukowej cegły 8 cm
  na podsypce piaskowej, ograniczone krawężnikami prostymi (15x30x100), na ławie betonowej.
 12. Dokonano remontów przepustów, znajdujących się w drogach gminnych: ul. Puchalskiego, Waśki – Krzeczkowo, 2 przepusty – Potoczyzna – Świerzbienie; Hornostaje Osada; drodze wewnętrznej o nr geod. 96/2, obręb Zblutowo.
 13. Wykonano roboty, polegające na przygotowaniu pasa drogowego drogi gminnej Znoski – kol. Moniuszeczki (dz. o nr geod. 32/2; 197) pod kruszywo. Długość pasa drogowego – 1030 m, szerokość 9 m. Wykonano z funduszu sołeckiego wsi Znoski.
 14. Kilkakrotnie spotkałem się z firmą, która zajmuje się odzyskiwaniem podatku VAT  z przeprowadzonych inwestycji i ewentualnym wystąpieniem o urealnienie dotacji celowej.
 15. Spotkałem się z przedstawicielem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w sprawie podpisania umowy w zakresie rozwoju tej dyscypliny na terenie naszych szkół  podstawowych.
 16. Zakupiliśmy od Związku Lekkiej Atletyki dwa zestawy dziecięce Kids Athletics do Szkoły Podstawowej Nr 1 i do Szkoły Podstawowej Nr 2.
 17. Wspólnie z Inspektorem ds. Oświaty przeprowadziliśmy analizę arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. Po uwzględnieniu uwag organu prowadzącego arkusze zostały zatwierdzone.
 18. Wytypowałem przedstawicieli poszczególnych branż we współpracy w ramach Lokalnej Grupy Działania naszej Fundacji Biebrzańskiej przy budowaniu Strategii Rozwoju.
 19. Kilkakrotnie uczestniczyłem w pracy grupy roboczej pracującej nad Strategią Rozwoju Fundacji Biebrzańskiej w Suchowoli.
 20. Wziąłem udział w uroczystościach związanych z 20-leciem nadaniem im. Bohaterów Monte Cassino w Szkole Podstawowej w Jasionówce.
 21. Spotkałem się z przedstawicielami istniejących Związków Zawodowych w Mońkach.
 22. Zwizytowałem budowę i przebudowę chodników m.in. Hornostaje-Osada.
 23. W miarę potrzeb spotkałem się członkami Zarządu Powiatu Monieckiego omawiając możliwości wspólnych inwestycji na terenie miasta i gminy Mońki.
 24. Uczestniczyłem w konferencji podsumowującej realizacje przedsięwzięcia realizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej e-Podlasie”.
 25. Na moja prośbę przeprowadzono spotkanie przedstawicieli wsi Kropiwnica z lokalnymi przewoźnikami w sprawie linii autobusowej na tych terenach.
 26. Złożyliśmy fiszkę projektową modelowa rewitalizacja miast do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Mońki”.
 27. Wziąłem udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.
 28. W miarę potrzeby przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych odbyłem kilka spotkań w sprawie prowadzenia propozycji różnych udogodnień na terenach zainteresowanych osiedli.
 29. Uczestniczyłem w VIII sesji Rady Powiatu Monieckiego.
 30. Kilkakrotnie zwizytowałem drogi wiejskie na terenie gminy.
 31. Uczestniczyłem w zebraniu Miejsko Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach.
 32.  Miałem przyjemność razem z Dyrektorem Monieckiego Ośrodka Kultury przeprowadzić uroczystą konferencję naukową z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Mońkom.
 33. Wielokrotnie odbyłem robocze spotkania z kadra kierowniczą placówek oświatowych w sprawach organizacji roku szkolnego 2015/2016.
 34. Otworzyłem Turniej pn. „Test wiedzy o Mońkach” z okazji 50-lecia nadania praw miejskich.
 35. Podpisałem umowę z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w sprawie prowadzenia klas sportowych o profilu lekkoatletycznym w szkołach miejskich.
 36. Uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i burmistrzów jako przedstawiciel członków Lokalnej Grupy Działania Fundacji Biebrzańskiej.
 37. Spotkałem się z pracownikami jeszcze obecnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach, przedstawicielami Zarządu „Promienia” oraz Dyrekcja Monieckiego Ośrodka Kultury w sprawie reorganizacji danej jednostki, zmian zakresu działania.
 38. Byłem uczestnikiem szkolenia i warsztatu pn. „Prosument bez tajemnic”.
 39. Spotkałem się z przedstawicielami firmy prowadzącej w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej „Wieloletnie kontraktowanie usług  społecznych na terenie Województwa Podlaskiego”.
 40. Jako przedstawiciel rady partnerstwa wziąłem udział w podsumowującym posiedzeniu Rady Fundacji Biebrzańskiej.
 41. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach wzięliśmy udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza”.
 42. Wziąłem udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Starostwie Powiatowym w Mońkach zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.
 43. Uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu wszystkich KOMISJI Rady Miejskiej w Mońkach.
 44. Przeprowadziłem odprawę wszystkich kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
 45. Miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszym historycznym koncercie pierwszych absolwentów naszej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Mońkach.
 46. Wziąłem udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólników BIOM w Zabielu.
 47. Na bieżąco przyjmowałem mieszkańców miasta i gminy Mońki oraz wykonywałem inne obowiązki wynikające z urzędu burmistrza.

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2016-03-24

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2016-03-24

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2016-03-24