Zarządzenie dotyczy

          Zarządzenie Nr 237/13           Burmistrza Moniek

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 238/13

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 239/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 240/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/09 Burmistrza Moniek z dnia 15 stycznia 2009r.        w sprawie regulaminu udzielania zamówień do kwot nie przekraczających równowartości 14.000 euro netto

Zarządzenie Nr 241/13

Burmistrza Moniek

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 242/13

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 243/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Mońki

 

Zarządzenie Nr 244/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/12 Burmistrza Moniek z dnia 24 października 2012r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 245/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 246/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 222/12 Burmistrza Moniek z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 247/13

Burmistrza Moniek

w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2013r.

 

Zarządzenie Nr 248/13

Burmistrza Moniek

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2013 roku

 

Zarządzenie Nr 249/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kuleszach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 250/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 251/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 252/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 253/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym

 

Zarządzenie Nr 254/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 255/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2013 roku

 

Zarządzenie Nr 256/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 257/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 258/13

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r.

Zarządzenie Nr 259/13

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Hornostaje-Osada oraz miasta Mońki ulic: Al. Wojska Polskiego, Włodzimierza Puchalskiego, Batalionów Chłopskich i Adama Mickiewicza - dawniej Mońki-Wieś

Zarządzenie Nr 260/13

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Mońki za 2012r.

 

Zarządzenie Nr 261/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 262/13

Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

 

Zarządzenie Nr 263/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 264/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń w ZGKiM w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 265/13

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2013r.

 

Zarządzenie Nr 266/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 267/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 268/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 269/13

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2013r.

 

Zarządzenie Nr 270/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 271/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 272/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 273/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 274/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 275/13

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum w Mońkach do zawarcia umów najmu

 

Zarządzenie Nr 276/13

Burmistrza Moniek

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2012r.

 

Zarządzenie Nr 277/13

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenie Nr 278/13

Burmistrza Moniek

w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 w Mońkach sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach rządowego programu "Cyfrowa Szkoła"

 

Zarządzenie Nr 279/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 280/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu powypadkowego do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku

 

Zarządzenie Nr 281/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 282/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 283/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego oraz zobowiązania wekslowego

 

Zarządzenie Nr 284/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zobowiązania wekslowego

 

Zarządzenie Nr 285/13

Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

 

Zarządzenie Nr 286/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 287/13

Burmistrza Moniek

w sprawie przekazania w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 17 wybudowanego obiektu sportowego, stanowiącego własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 288/13

Burmistrza Moniek

w sprawie ustanowienia Polityki Szkoleniowej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 289/13

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach do zawarcia umowy najmu

 

Zarządzenie Nr 290/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 291/13

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 292/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zarządzenie Nr 293/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mońkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 294/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Przedszkola w Mońkach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 295/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kuleszach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 296/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Moniek z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

 

Zarządzenie Nr 297/13

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 298/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 299/13

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w 2013r. w ramach Rządowego programu - "Wyprawka szkolna"

 

Zarządzenie Nr 300/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 301/13

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

 

Zarządzenie Nr 302/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 303/13

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

Zarządzenie Nr 304/13

Burmistrza Moniek

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 305/13

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

 

Zarządzenie Nr 306/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Transit Custom

 

Zarządzenie Nr 307/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego oraz opracowania rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 308/13

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 309/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zasad udzielania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 310/13

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 311/13

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

 

Zarządzenie Nr 312/13

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Mońkach do zawarcia umowy najmu

Zarządzenie Nr 313/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 314/13

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Zarządzenie Nr 315/13

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

 

Zarządzenie Nr 316/13

Burmistrza Moniek

w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

 

Zarządzenie Nr 317/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 318/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 258/13 Burmistrza Moniek z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r.

Zarządzenie Nr 319/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/13 Burmistrza Moniek z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2013r.

 

Zarządzenie Nr 320/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 321/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 291/13 Burmistrza Moniek z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 322/13

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 323/13

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 324/13

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014r.

 

Zarządzenie Nr 325/13

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2014-2021

Zarządzenie Nr 326/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 327/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 328/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 258/13 Burmistrza Moniek z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r.

Zarządzenie Nr 329/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 330/13

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mońkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 331/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021

 

Zarządzenie Nr 332/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zobowiązania wekslowego

 

Zarządzenie Nr 333/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego oraz zobowiązania wekslowego

 

Zarządzenie Nr 334/13

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 258/13 Burmistrza Moniek z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013r.

Zarządzenie Nr 335/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

Zarządzenie Nr 336/13

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-01-08

Data modyfikacji: 2014-01-28

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-01-08