Zarządzenia Burmistrza Moniek - 2017

Zarządzenie dotyczy

Zarządzenie Nr 286/17 

 Burmistrza Moniek

 w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

Zarządzenie Nr 287/17 

 Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 288/17

 Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 289/17

 Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 290/17

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015

Zarządzenie Nr 291/17

 Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/15 Burmistrza Moniek z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mońkach i jednostkach organizcyjnych Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 292/17

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 293/17

 Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarzadzenie Nr 294/17

Burmistrza Moniek

 

w sprwaie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 295/17

 Burmistrza Moniek

w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postepowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2017r.

Zarządzenie Nr 296/17

Burmistrza Moniek

w sprawie  nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 297/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2017 roku

Zarządzenie Nr 298/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 299/17

Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 300/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wykonania zadań obronnych w 2017r.

Zarządzenie Nr 301/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym

Zarzązdenie Nr 302/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wniesienia aportem nieruchomości i objęcia w zamian udziałów w kapitale zakładowym BIOM Spółka z organiczona odpowiedzialnościa z siedziba w Dolistowie Starym I144

Zarządzenie Nr 303/17

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalnośći i form kształcfenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r.

Zarządzenie Nr 304/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 305/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 306/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 307/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 308/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 309/17

Burmistrza Moniek

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Zarządzenie Nr 310/17

Burmistrza Moniek

w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 311/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 312/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2017r.

Zarządzenie Nr 313/17

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Zarządzenie Nr 314/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu ugchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 315/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 316/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działanością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 317/17

Burmistrza Moniek

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 36/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Gwiazda oraz Zarządzenia Nr 242/13 z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 318/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2017r.

Zarządzenie Nr 319/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016

Zarządzenie Nr 320/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach zwiążanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 321/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 322/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 323/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem lokalu na rzecz Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 324/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem lokalu na rzecz Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 325/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnościa wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 326/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońi w 2017r.

Zarządzenie Nr 327/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkoaniowych

Zarządzenie Nr 328/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 329/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnościa wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 330/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 331/17

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 332/17

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

Zarządzenie Nr 333/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych ze scaleniem gruntów

Zarządzenie Nr 334/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora i zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 335/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Zarzadzenie Nr 336/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarzadzenie Nr 337/17

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do wykonania zapisów "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2017"

Zarzadzenie Nr 338/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w podległych Gminie Mońi placówkach oświatowych

Zarządzenie Nr 339/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 340/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarzadzenie Nr 341/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedazy i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarzadzenie Nr 342/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 343/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2016r.

Zarządzenie Nr 344/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 345/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 346/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Moniek Nr 40/08 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych na wynajem jako lokale socjalne

Zarządzenie Nr 347/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Moniek z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 348/17

Burmistrza Moniek

 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 270/16 Burmistrza Moniek z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 349/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 350/17

Burmistrza Moniek

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 351/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Mońkach oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 352/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 353/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentownia gminy Mońki w sprawach z działalnościa wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 354/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnościa wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 355/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarzadzenie Nr 356/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 357/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych ze scaleniem gruntów

Zarządzenie Nr 358/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 303/17 Burmistrza Moniek z dnia 16 lutego 2017t. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r.

Zarzadzenie Nr 359/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki

Zarzadzenie Nr 360/17

Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarzadzenie Nr 361/17

Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 362/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęci azasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zarzadzenie Nr 363/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 364/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazunieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarzadzenie Nr 365/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarzadzenie Nr 366/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem lokalu na rzecz Gminy Mońi oraz przekazaniem tego lokalu na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 367/17

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 368/17

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 369/17

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 370/17

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 371/17

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 372/17

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 373/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związnych z otwarciem i opróżnieniem lokalu

Zarządzenie Nr 374/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2017r. w ramach Rządowego programu - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 375/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońi w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 376/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przekazaniem lokalu najemcy

Zarządzenie  Nr 377/17

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 378/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mońkach Szkoły Muzycznej I Stopnia ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 379/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mońkach Szkoły Podstawowej Nr 1 ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 380/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzamunacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 381/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 382/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 383/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 384/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 385/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 386/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  za I półrocze 2017r.

Zarządzenie Nr 387/17

Burmistrza Moniek

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy przez Gmine Mońki jako Dzierżawcę

Zarządzenie Nr 388/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 389/17

Burmistrza Moniek

w sprawie podpisania umowy użyczenia przez Dyrektora Gimnazjum w Mońkach

Zarządzenie Nr 390/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania uzupełniającego członka Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 391/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 392/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 393/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mońkach

Zarządzenie Nr 394/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 395/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem lokalu na rzecz Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 396/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 397/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 398/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem lokalu na rzecz Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 399/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 400/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 401/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 402/17

Burmistrza Moniek

w sprawie uruchomienia na obszarze Gminy Mońki dystrybujcji preparatów stabilnego jadu w postaci tabletek jadku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Zarządzenie Nr 403/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarzadzenie Nr 404/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 318/17 Burmistrza Moniek z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2017r.

Zarządzenie Nr 405/17

Burmistrza Moniek

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 406/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 407/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjetych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 408/17

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mońki uchwalonego Uchwałą Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003r. z późn. zmianami, dotycząca terenu przy ul. Mickiewicza, obejmującego działki o nr ewid. geod. 1409/6, 1408/6, 1487/6, 1412/1, 1407/2, 1412/2, 1410/6.

Zarządzenie Nr 409/17

Burmistrza Moniek

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego

Zarządzenie Nr 410/17

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mońach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 411/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 412/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 413/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 414/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 415/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarzadzenie Nr 416/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 417/17

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zarządzenie Nr 418/17

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018r.

Zarządzenie Nr 419/17

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2018-2028

Zarządzenie Nr 420/17

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 421/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 422/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 423/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

Zarządzenie Nr 424/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 425/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomośći wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 426/17

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 427/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 392/17 Burmistrza Moniek z dnia 14 wrzesnia 2017r. w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 428/17

Burmistrza Moniek

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 429/17

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i potwierdzenia sald kont rozrachunkowych Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 430/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 431/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 432/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 433/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników

Zarządzenie Nr 434/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 303/17 Burmistrza Moniek z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, sepcjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017r.

Zarządzenie Nr 435/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 436/17

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 437/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 438/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok

Zarzadzenie Nr 439/17

Burmistrza Moniek

w sprawie naboru dla podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawo zamówień publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 440/17

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017r.

Zarządzenie Nr 441/17

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany załacznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 407/17 Burmistrza Moniek z dnia 26 października 2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2017-01-24