Zarządzenia Burmistrza Moniek 2018

Zarządzenie dotyczy

Zarządzenie Nr 442/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Finansowej, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 443/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 407/17 Burmistrza Moniek z dnia 26 października 2017r.

Zarządzenie Nr 444/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 445/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 446/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 447/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2018r.

Zarządzenie Nr 448/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Fundusz Biebrzański" Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i partycypacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększenie aktywności społecznej, a w konsekwencji zawodowej, w tym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji. 3.1: Poprawa integracji społecznej obszaru LGD PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) - Programy Aktywności Lokalnej - wsparcie skierowane do Środowisk zagrożonych ub1stwem lub wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu typu projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej w ramach Osi priorytetowej lX. Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 449/18

Burmistrza Moniek

w sprawie regulaminu dotyczacego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2018r.

Zarzadzenie Nr 450/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 451/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Monki w 2018r.

Zarządzenie Nr 452/18

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia kryteriów i terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 453/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 454/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym

Zarządzenie Nr 455/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 456/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 457/18

Burmistrza Moniek

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 341/17 Burmistrza Moniek z dnia 12 maja 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 458/18

Burmistrza Moniek

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 349/17 Burmistrza Moniek z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 459/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 460/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powłania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 461/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z dzialanością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 462/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 463/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działanością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 464/18

Burmistrza Moniek


w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2018 roku

Zarządzenie Nr 465/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działanością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 466/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mońki

Zarządzenie Nr 467/18

Burmistrza Moniek

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Monkach i jednostkach organizacyjnych Gminy Mońki

Zarzadzenie Nr 468/18

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018r.

Zarządzenie Nr 469/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowej Działalności Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 470/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji przetragowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 471/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 472/18

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2017r.

Zarządzenie Nr 473/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 474/18

Burmistrza Moniek

w sprawie uchylenia Zarzadzenia Nr 413/17 Burmistrza Moniek w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomośći wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 475/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 476/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 5/11 Burmistrza Moniek z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia spraw oraz upoważnienia Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 477/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 105/09 Burmistrza Moniek z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie określenia zadań, obowiązkow i uprawnień Skarbnika Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 478/18

Burmistrza Moniek

w sprawie naboru dla podmiotów innych niż wymienione w art.3 ust. 1 pkt 1-3a Prawo zamówień publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zarządzenie Nr 479/18

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 480/18

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 481/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 482/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 483/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 484/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2018r.

Zarządzenie Nr 485/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 486/18

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do wykonywania zapisów "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2018"

Zarządzenie Nr 487/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 488/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 489/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 490/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 491/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2018r.

Zarządzenie Nr 492/18

Burmistrza Moniek


w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Zarządzenie Nr 493/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 494/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiacej własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 495/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 496/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 497/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 498/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 499/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 500/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 501/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 502/18

Burmistrza Moniek

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2017r.

Zarządzenie Nr 503/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przejęciem lokalu na rzecz Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 504/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 505/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 234/12 Burmistrza Moniek z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie Mońki

Zarządzenie Nr 506/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Mońki

Zarządzenie Nr 507/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu w kategoriach: "Najładniejsza posesja miejska i zagroda wiejska w gminie Mońki oraz najładniejszy balkon w mieście Mońki"

Zarządzenie Nr 508/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 509/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 510/18

Burmistrza Moniek

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego

Zarządzenie Nr 511/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Zarządzenie Nr 512/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 513/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji w sprawach świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 514/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji w sprawach świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 515/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 516/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 517/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 518/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 519/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 520/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego
w Mońkach

Zarządzenie Nr 521/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu "NAJŁADNIEJSZA POSESJA MIEJSKA I ZAGRODA WIEJSKA W GMINIE MOŃKI ORAZ NAJŁADNIESZY BALKON W MIEŚCIE MOŃKI" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 507/18 Burmistrza Moniek z dnia 28 maja 2018r. w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu w kategoriach: "Najładniejsza posesja miejska i zagroda wiejska w gminie Mońki oraz najładnieszy balkon w mieście Mońki".

Zarządzenie Nr 522/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 523/18

Burmistrza Moniek

 

w sprawie ustanowienia służebności grntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 524/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 525/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 526/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 527/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 528/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanw sprawieowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 529/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 530/18

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej oraz wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli

Zarządzenie Nr 531/18

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zaminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Zarządzenie Nr 532/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany organizacji, sposobu działania oraz zasady przekazywania informacji w sprawiew Systemie Wczesnego Ostrzegania (SWO) na terenie gminy Mońki

Zarządzenie Nr 533/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 407/17 Burmistrza Moniek z dnia 26 października 2017r.

Zarządzenie Nr 534/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozaniu finansowym

Zarządzenie Nr 535/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 442/18 Burmistrza Moniek z dnia 2 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 536/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

Zarządzenie Nr 537/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powierzenia zadań i upoważnienia Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 538/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 539/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 540/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 541/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Moniek

Zarządzenie Nr 542/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mońkach Szkoły Muzycznej I Stopnia ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 543/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Mońkach Szkoły Muzycznej I Stopnia ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 544/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola w Mońkach ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 545/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 546/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji przetargowej i nadania regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 547/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 548/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 549/18

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 550/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Mońki liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zarządzenie Nr 551/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 552/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 548/18 Burmistrza Moniek z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 553/18

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r.

Zarządzenie Nr 554/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 555/18

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 556/18

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 557/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 558/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia zasad i warunków przyznawania dodatku specjalnego pracownikom Urzędu Miejskiego w Mońkach zatrudnionym na podstawie powołania

Zarządzenie Nr 559/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 560/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 561/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 562/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 563/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 564/18

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zarządzenie Nr 565/18

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2018r. w ramach Rządowego programu - "Wyprawka Szkolna"

Zarządzenie Nr 566/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 567/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

Zarządzenie Nr 568/18

Burmistrza Moniek

w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 569/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 570/18

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 571/18

Burmistrza Moniek

w sprawie przekazania składników majątku - środków trwałych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach

Zarządzenie Nr 572/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 573/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 574/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 575/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 576/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 577/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 578/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 579/18

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 580/18

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 581/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 491/18 Burmistrza Moniek z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2018r.

 

Zarządzenie Nr 582/18

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 583/18

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 584/18

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu budżetu gminy na 2019r.

 

Zarządzenie Nr 585/18

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2019-2029

 

Zarządzenie Nr 586/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 587/18

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 588/18

Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zobowiązania wekslowego

 

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Biedrzycka - pomoc administracyjna Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2018-01-02