Zarządzenia Burmistrza Moniek - 2019r.

Zarządzenie dotyczy

Zarządzenie Nr 19/19

Burmistrza Moniek

z dnia 2 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zarządzenie Nr 20/19

Burmistrza Moniek

z dnia 9 stycznia 2019r.

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 21/19

Burmistrza Moniek

z dnia 9 stycznia 2019r.

w sprawie przekazania do likwidacji przedmiotów pochodzących z lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Tysiąclecia 14 w Mońkach po eksmisji dotychczasowego lokatora

Zarządzenie Nr 22/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 stycznia 2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Nr 23/19

Burmistrza Moniek

z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 24/19

Burmistrza Moniek

z dnia 15 stycznia 2019r.

w sprawie opuszczenia do połowy masztu flagi Gminy Mońki przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Mońkach w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza

Zarządzenie Nr 25/19

Burmistrza Moniek

z dnia 17 stycznia 2019r.

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 26/19

Burmistrza Moniek

z dnia 17 stycznia 2019r.

w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 27/19

Burmistrza Moniek

z dnia 21 stycznia 2019r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2019r.

Zarządzenie Nr 28/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki położonego przy ul. Malinowej

Zarządzenie Nr 29/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki położonego przy ul. E. Plater i Ks. St. Budnika

Zarządzenie Nr 30/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki zwanego "Osiedlem Zachód"

Zarządzenie Nr 31/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Mońki zwanego "Osiedlem Reja"

Zarządzenie Nr 32/19

Burmistrza Moniek

z dnia 23 stycznia 2019r.

w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Mońki

 

Zarządzenie Nr 33/19

Burmistrza Moniek

z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2019r.

Zarządzenie Nr 34/19

Burmistrza Moniek

z dnia 28 stycznia 2019r.

w sprawie określenia kryteriów i terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 35/19

Burmistrza Moniek

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2019 roku

Zarządzenie Nr 36/19

Burmistrza Moniek

z dnia 31 stycznia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 37/19

Burmistrza Moniek

z dnia 4 lutego 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 38/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 lutego 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 39/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 lutego 2019r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 40/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 lutego 2019r.

w sprawie opuszczenia do połowy masztu flagi Gminy Mońki przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 41/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 lutego 2019r.

 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 42/19

Burmistrza Moniek

z dnia 15 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 43/19

Burmistrza Moniek

z dnia 15 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 44/19

Burmistrza Moniek

z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie nadania regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach

Zarządzenie Nr 45/19

Burmistrza Moniek

z dnia 18 lutego 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego świetlicy środowiskowej "PROMYK" w Mońkach

Zarządzenie Nr 46/19

Burmistrza Moniek

z dnia 1 marca 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki  w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 47/19

Burmistrza Moniek

z dnia 1 marca 2019r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zarządzenie Nr 48/19

Burmistrza Moniek

z dnia 6 marca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2019 roku

Zarządzenie Nr 49/19

Burmistrza Moniek

z dnia 13 marca 2019r.

w sprawie powierzenia zadań i upoważnienia Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 50/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Zarządzenie Nr 51/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 52/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 53/19

Burmistrza Moniek

 z dnia 14 marca 2019r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Drektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 54/19

Burmistrza Moniek

z dnia 20 marca 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 55/19

Burmistrza Moniek

z dnia 20 marca 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 56/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działanością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 57/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2018r.

Zarządzenie Nr 58/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 59/19

Burmistrza Moniek

z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2019r.

Zarządzenie Nr 60/19

Burmistrza Moniek

z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2019r.

Zarządzenie Nr 61/19

Burmistrza Moniek

z dnia 8 kwietnia 2019r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Pomocy Materialnej

Zarządzenie Nr 62/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 kwietnia 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 63/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 kwietnia 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 64/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 kwietnia 2019r.

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 65/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 kwietnia 2019r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do wykonania zapisów "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2019"

Zarządzenie Nr 66/19

Burmistrza Moniek

z dnia 24 kwietnia 2019r.

 w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

 

Zarządzenie Nr 67/19

Burmistrza Moniek

z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 68/19

Burmistrza Moniek

z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 69/19

Burmistrza Moniek

z dnia 24 kwietnia 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 70/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 kwietnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 71/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 72/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 kwietnia 2019r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego

Zarządzenie Nr 73/19

Burmistrza Moniek

z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie określenia zadań, obowiązków i uprawnień Skarbnika Gminy

Zarządzenie Nr 74/19

Burmistrza Moniek

z dnia 6 maja 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 75/19

Burmistrza Moniek

z dnia 6 maja 2019r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 76/19

Burmistrza Moniek

z dnia 7 maja 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 77/19

Burmistrza Moniek

z dnia 13 maja 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 78/19

Burmistrza Moniek

z dnia 13 maja 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 79/19

Burmistrza Moniek

z dnia 13 maja 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 80/19

Burmistrza Moniek

z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2018r.

Zarządzenie Nr 81/19

Burmistrza Moniek

z dnia 16 maja 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 82/19

Burmistrza Moniek

z dnia 16 maja 2019r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 83/19

Burmistrza Moniek

z dnia 21 maja 2019r.

w sprawie zmiany Polityki ochrony danych osobowy w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 84/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 85/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 maja 2019r.

w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w podległych Gminie Mońki placówkach oświatowych

Zarządzenie Nr 86/19

Burmistrza Moniek

z dnia 23 maja 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 87/19

Burmistrza Moniek

z dnia 23 maja 2019r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 88/19

Burmistrza Moniek

z dnia 31 maja 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 89/19

Burmistrza Moniek

z dnia 3 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 90/19

Burmistrza Moniek

z dnia 4 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Zarządzenie Nr 91/19

Burmistrza Moniek

z dnia 4 czerwca 2019r.

w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu w kategoriach: "Najładniejsza posesja miejska i zagroda wiejska w gminie Mońki oraz najładniejszy balkon w mieście Mońki"

Zarządzenie Nr 92/19

Burmistrza Moniek

z dnia 4 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 93/19

Burmistrza Moniek

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

Zarządzenie Nr 94/19

Burmistrza Moniek

z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 95/19

Burmistrza Moniek

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Zarządzenie Nr 96/19

Burmistrza Moniek

z dnia 13 czerwca 2019r.

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 97/19

Burmistrza Moniek

z dnia 19 czerwca 2019r.

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 98/19

Burmistrza Moniek

z dnia 21 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 99/19

Burmistrza Moniek

z dnia 25 czerwca 2019r.

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 100/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Zarządzenie Nr 101/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 102/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 103/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 104/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 105/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 106/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 107/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 108/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 109/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 110/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 czerwca 2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 111/19

Burmistrza Moniek

z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

 

Zarządzenie Nr 112/19

Burmistrza Moniek

z dnia 8 lipca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 113/19

Burmistrza Moniek

z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie organizacji rachunkowości dla projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr 114/19

Burmistrza Moniek

z dnia 15 lipca 2019r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 115/19

Burmistrza Moniek

z dnia 16 lipca 2019r.

w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Mońkach i jednostek organizacyjnych Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 116/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 lipca 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu Zakładowej Działalności Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 117/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 lipca 2019r.

w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej

Zarządzenie Nr 118/19

Burmistrza Moniek

z dnia 22 lipca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 119/19

Burmistrza Moniek

z dnia 23 lipca 2019r.

w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 120/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 lipca 2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie

Zarządzenie Nr 121/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 lipca 2019r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mońki i Powiatu Monieckiego

Zarządzenie Nr 122/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 lipca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019r.

Zarządzenie Nr 123/19

Burmistrza Moniek

z dnia 29 lipca 2019r.

w sprawie powołania Komisji ds. majątku w Urzędzie Miejskim w Mońkach i określenie zakresu jej działania

Zarządzenie Nr 124/19

Burmistrza Moniek

z dnia 2 sierpnia 2019r.

w sprawie oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 125/19

Burmistrza Moniek

z dnia 2 sierpnia 2019r.

w sprawie oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 

Zarządzenie Nr 126/19

Burmistrza Moniek

z dnia 2 sierpnia 2019r.

w sprawie oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 127/19

Burmistrza Moniek

z dnia 5 sierpnia 2019r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2019r. w ramach Rządowego programu - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 128/19

Burmistrza Moniek

z dnia 8 sierpnia 2019r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 264/13 Burmistrza Moniek z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń w ZGKiM w Mońkach

Zarządzenie Nr 129/19

Burmistrza Moniek

z dnia 9 sierpnia 2019r.

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy

Zarządzenie Nr 130/19

Burmistrza Moniek

z dnia 13 sierpnia 2019r.

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Mońki liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Zarządzenie Nr 131/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 sierpnia 2019r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 132/19

Burmistrza Moniek

z dnia 14 sierpnia 2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie

Zarządzenie Nr 133/19

Burmistrza Moniek

z dnia 16 sierpnia 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start oraz świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 134/19

Burmistrza Moniek

z dnia 16 sierpnia 2019r.

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start oraz świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 135/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola w Mońkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 136/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r.

Zarządzenie Nr 137/19

Burmistrza Moniek

z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 138/19

Burmistrza Moniek

z dnia 27 sierpnia 2019r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszewie oraz udzielenia pełnomocnictwa

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Moniek

Data wytworzenia: 2019-02-08

Wprowadzający: Marta Łapińska

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-08-28

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2019-02-14