Ewidencja innych obiektów hotelarskich

Ewidencja innych obiektów hotelarskich.

Instrukcja krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż wniosek oraz załączniki. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie do ewidencji innch obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 2. Zgłoszenie zmiany wpisu do Ewidencji pól biwakowych / innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł – za zaświadczenie,
 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

 1. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na odmowę rozpatrzenia wniosku (wydaną w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu nie uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku), wnoszona za pośrednictwem Burmistrza Moniek.
 2. W pozostałych przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Moniek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa powyżej

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 238 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017r. poz. 2166).

 Wymagane załączniki:

 1. Wzór formularza zgłoszenia do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 2. Wzór formularza zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 3. Wzór formularza zaświadczenia o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich / o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego.
 4. Klauzula RODO.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-08

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-10