Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 

Instrukcja krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek i dokonaj opłat.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż wniosek oraz załączniki. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 5. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
 2. Załączniki do wniosku:
 • zaświadczenie o niekaralności (opatrzone datą niewcześniejszą niz miesiąc przed złożeniem wniosku)
 • oświadczenie przedsiębiorcy o niekaralności (wypełnione zgodnie z rt. 5c ust. 1 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 lit.b ustawy o transporcie drogowym),
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym,
 • wykaz pojazdów samochodowych spełniajacych wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany oraz posiada tytuł prawny do dysponowania pojazdem (z wpisem TAXI), w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu - również dokument potwierdzającyprawo dysponowania nim,
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego – oryginał do wglądu,
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego – oryginał do wglądu,
 • kserokopia prawa jazdy – oryginał do wglądu,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej - oryginał do wglądu,
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru - oryginał do wglądu,
 • kserokopia umowy spółki cywilnej (w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej chcących uzyskać wspólną licencję),
 • dowód uiszczenia opłaty,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamośc - do wglądu.

Opłaty:

Za udzielenie licencji:

 • od 2 - do 15 lat – 200 zł,
 • powyżej 15 – do 30 lat – 250 zł,
 • powyżej 30 – do 50 lat – 300 zł.

W/W opłata jest powiększana o 10% za każdy zgłoszony pojazd i dodatkowo o 1% za każdy wydany wypis.

Opłata za wydanie wypisu na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji - 11% opłaty, jak za udzielenie licencji.

Opłata za zmianę licencji - 10% opłaty, jak za udzielenie licencjii dodatkowo 5% tej opłaty za każdy wypis do zmienionej licencji.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej jednak niż miesiąc, od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Moniek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim, ani przenosić praw z niej wynikających na osobę trzecią.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019r. poz. 2377). 
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916 z późn. zm.).

Wymagane załączniki:

 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Mońki.
 2. Wzór oświadczenia dotyczącego przedsiębiorcy niezatrudniającego kierowców.
 3. Wzór oświadczenia dotyczącego przedsiębiorcy zamierzającego zatrudniać kierowców.
 4. Wzór oświadczenia o niekaralności.
 5. Wykaz pojazdów.
 6. Klauzula RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-08

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-06