Wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Instrukcja krok po kroku:

 1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek i dokonaj opłat.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż wniosek oraz załączniki. Zabierz ze sobą dokument tożsamości.
 5. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji.
 2. Dokument potwierdzający zaginięcie licencji w okolicznościach niezależnych od przedsiębiorcy np. zaświadczenie z Policji.
 3. Pisemne oświadczenie przedsiębiorcy zobowiązujące go do niezwłocznego zwrócenia odnalezionej licencji organowi, który jej udzielił.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika licencji.
 5. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłaty za wydanie wtórnika licencji:

 • 10 % opłaty, jak za udzielenie licencji, w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy,
 • 25 % opłaty, jak za udzielenie licencji, w przypadku utraty licencji na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy.

Za udzielenie licencji:

 • od 2 - do 15 lat – 200 zł,
 • powyżej 15 – do 30 lat – 250 zł,
 • powyżej 30 – do 50 lat – 300 zł.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie, gdy sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie dłużej jednak niż miesiąc, od daty otrzymania wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Moniek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Wydany z upoważnienia Burmistrza Moniek wtórnik licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką upoważnia do wykonywania przewozów tylko na obszarze Gminy Mońki, wyłącznie pojazdem, na który został on wydany.
 2. W przypadku odnalezienia licencji, przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić ją niezwłocznie organowi, który ją udzielił.

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. 2019r. poz. 2377). 
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia      6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r., poz. 916 z późn. zm.).

Wymagane załączniki:

 1. Wzór formularza wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Mońki.
 2. Klauzula RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-10

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-08

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-10