Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Instrukcja krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 1. Dołącz kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia oraz szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, a także pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 3. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż wniosek oraz załączniki.
 4. Dokonaj opłaty za zezwolenie jednorazowe i z dowodem wpłaty zgłoś się, do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach,  po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres nie dłuższy niż 2 dni.

Wymagane dokumenty:

 • Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:

- kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia,

- szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia,

-  pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa).

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:

 • - 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • - 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • - 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Moniek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 2. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 3. Na podstawie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się ,  zgodnie z art. 8a. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas imprez masowych (z wyjątkiem imprez  masowych podwyższonego ryzyka). Podczas tych imprez może być prowadzona  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wyłącznie o zawartości do 3,5% alkoholu. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych mogą odbywać się  wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora imprezy.
 4. Jednostka odpowiedzialna - Burmistrz Moniek.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019r. poz. 1291 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane załączniki:

 1. Wzór formularza wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Klauzula RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-06

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-06