Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

 

Krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo. 
 3. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż wniosek.
 4. Uzgodnij w Referacie Organizacyjnym termin ważności zezwolenia. Wpłać na wskazany rachunek bankowy opłatę za korzystanie w bieżącym roku z zezwolenia na alkohol (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do Referatu Organizacyjnego po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na okres do dwóch lat.

Wymagane Dokumenty:

 1. Wniosek o  wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa. 

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 2. Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miejskiego w Mońkach w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
 3. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej "podstawowej" opłaty za korzystanie z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata to 945 zł.) W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Moniek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.
 • Zezwolenie nie stanowi podstawy do prowadzenia ogólnodostępnej sprzedaży lub sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr XLVIII/335/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 2999).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2019r. poz. 1291 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane załączniki:

 1. Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – imprezy zamknięte.
 2. Wzór formularza oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).
 3. Informacja dla przedsiębiorcy składającego oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Klauzula RODO.

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-07

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-06