Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Instrukcja krok po kroku:

 1. Wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Dołącz wykaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych uwzględniający ilość i wartość sprzedaży  napojów alkoholowych.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo.
 4. Udaj się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112 i złóż wniosek oraz załączniki.
 5. Wpłać na wskazany rachunek bankowy opłatę za wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych (wysokość opłaty zostanie wyliczona przez pracownika Urzędu, może też być wyliczona w drodze samoobliczenia). Z dowodem wpłaty zgłoś się do Referatu Organizacyjnego po odbiór zezwolenia. Otrzymasz zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych z terminem na wyprzedaż nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Wymagane Dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 2. Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych wnoszą opłatę za wydanie zezwolenia:

 • 1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% - wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata skarbowa:

 • 17 zł - za pełnomocnictwo.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Moniek;
 • przelewem na nr konta 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310 Bank Spółdzielczy w Mońkach ul. Wyzwolenia 13. 

Miejsce złożenia i odbioru:

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a, pokój 112.

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Moniek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Uwagi:

 Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:

 • likwidacja punktu sprzedaży,
 • upływ terminu ważności zezwolenia,
 • zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.
 1. Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
 2. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 z późn. zm).
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019r. poz. 1291 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 2. Klauzula RODO

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Biedrzycka - podinspektor Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2018-12-06

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Modyfikujący: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2020-07-07

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2018-12-06