Uchwała

dotyczy

opublikowano

UCHWAŁA NR XXVIII/229/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1127 z dn. 15.02.2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/231/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 Uchwała została wycofana z publikacji

UCHWAŁA NR XXVIII/232/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału Gminy Mońki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1128 z dn. 15.02.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/239/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1647 z dn. 26.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/240/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1689 z dn. 29.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/241/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1614 z dn. 21.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/244/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpodami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1583 z dn. 18.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/245/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1631 z dn. 22.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/246/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłtę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1615 z dn. 21.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/247/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz określenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom lub dzierżawcom 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1648 z dn. 26.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXIX/248/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mońki

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1649 z dn. 26.03.2013r.

UCHWAŁA NR XXX/251/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1903 z dn. 17.04.2013r.

UCHWAŁA NR XXX/252/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1961 z dn. 24.04.2013r.

UCHWAŁA NR XXXI/253/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach stanowiących obszar Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2039 z dn. 02.05.2013r.

UCHWAŁA NR XXXIII/269/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2804 z dn. 03.07.2013r.

UCHWAŁA NR XXXIV/279/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3166 z dn. 07.08.2013r.

UCHWAŁA NR XXXV/283/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mońki

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3475 z dn. 25.09.2013r.
UCHWAŁA NR XXXV/286/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, zespole szkół i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Mońki, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3476 z dn. 25.09.2013r.

UCHWAŁA NR XXXV/287/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3477 z dn. 25.09.2013r.

UCHWAŁA NR XXXVI/291/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie opłaty targowej

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3883 z dn. 08.11.2013r.

UCHWAŁA NR XXXVI/292/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki

 

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3885 z dn. 08.11.2013r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4207 z dn. 03.12.2013r.

UCHWAŁA NR XXXVII/297/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4208 z dn. 03.12.2013r.

UCHWAŁA NR XXXVII/298/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014r.

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4209 z dn. 03.12.2013r.
UCHWAŁA NR XXXVII/299/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4210 z dn. 03.12.2013r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/308/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4656 z dn. 27.12.2013r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4657 z dn. 27.12.2013r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-10-14

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-10-14