Zbiór aktów prawa miejscowego 2017

 Uchwała

dotyczy

opublikowano

UCHWAŁA NR XXX/209/17
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

 Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 707 z dn. 20.02.2017r.

UCHWAŁA NR XXX/211/17
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 450 z dn. 01.02.2017r.

Uchwała Nr XXXII/221/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1684 z dn. 27.04.2017r.

Uchwała Nr XXXII/224/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmny Mońki na rok 2017

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1685 z dn. 27.04.2017r.

Uchwała Nr XXXIII/227/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1877 z dn. 08.05.2017r.

Uchwała Nr XXXIII/228/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1897 z dn. 09.05.2017r.

Uchwała Nr XXXIII/229/17

Rady Miejskiej w Mońkach

 z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1898 z dn. 09.05.2017r.

Uchwała Nr XXXIV/233/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2331 z dn. 08.06.2017r.

Uchwała Nr XXXIV/234/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2332 z dn. 08.06.2017r.

Uchwała Nr XXXIV/235/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2333 z dn. 08.06.2017r.

Uchwała Nr XXXVI/251/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3248 z dn. 30.08.2017r.

Uchwała Nr XXXVIII/259/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 9 października 2017r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3779 z dn. 11.10.2017r.

Uchwała Nr XL/269/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4176 z dn. 10.11.2017r.

Uchwała Nr XL/270/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4177 z dn. 10.11.2017r.

Uchwała Nr XL/275/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki uchwalonego uchwałą nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003r. z późn. zmianami

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4178 z dn. 10.11.2017r.

Uchwała Nr XL/276/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mońki na lata 2017-2022"

Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4179 z dn. 10.11.2017r.

Uchwała Nr XLI/283/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie Programu współpracu Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Podl. poz 4739 z dn. 21.12.2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Data wytworzenia: 2013-10-14

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2017-03-09