BURMISTRZ MONIEK

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor ds. gospodarki komunalnej i gospodarowania odpadami

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19 -100 Mońki

II. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

III. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, administracja lub ochrona środowiska;
 7. 3-letni staż pracy w administracji publicznej;
 8. znajomość przepisów prawnych: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, ustawa o odpadach, ordynacja podatkowa, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. praktyczna znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych MS Office;
 2. sumienność, rzetelność i odpowiedzialność;
 3. odporność na stres;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku, w tym spraw związanych z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy;
 2. przyjmowanie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. prowadzenie stałej aktualizacji bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami;
 5. przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi;
 6. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
 7. kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki;
 8. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców;
 9. współudział w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał
  i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 10. współpraca z ZGKiM w Mońkach w zakresie utrzymania czystości i porządku
  na terenie gminy.   

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy: Urząd Miejski w Mońkach, ul. Kolejowa 21;
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 3. bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientami Urzędu, wyjazdy służbowe związane
  z czynnościami wykonywanymi na wskazanym stanowisku pracy.

 

VII. Informacja o wysokości wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mońkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje;
 5. kserokopie świadectw pracy;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:

      „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 23.08.2013 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Mońkach ul. Słowackiego 5a, 19 – 100 Mońki  osobiście (Sekretariat – pok. 114) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki komunalnej i gospodarowania odpadami w Urzędzie Miejskim w Mońkach”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

X. Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.um.monki.wrotapodlasia.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.

 

 

Mońki, dnia 12.08.2013 r.                                                                                                      Burmistrz 

 

Zbigniew Karwowski

                                                                                                                                                                                           

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Moniek

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2013-08-12

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2013-08-12

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2013-08-12