Zarządzenie dotyczy

      Zarządzenie Nr 1/14    

 Burmistrza Moniek

 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Pomocy Materialnej

 

Zarządzenie Nr 2/14

 Burmistrza Moniek

zmiany Zarządzenia Nr 367/14 Burmistrza Moniek z dnia 25 marca 2014r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r.

Zarządzenie Nr 3/14

 Burmistrza Moniek

w sprawie zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe

Zarządzenie Nr 4/14

 Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 5/14

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2014r.

 

Zarządzenie Nr 6/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w Warszawie znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 7/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 8/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 9/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 10/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wpowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 11/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2015r.

Zarządzenie Nr 12/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015r.

Zarządzenie Nr 13/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 15/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 16/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania

Zarządzenie Nr 17/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania

Zarządzenie Nr 18/15

 Burmistrza Moniek

w sprwie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 19/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia składu osobowego Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie Nr 20/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Mońki liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów, wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 21/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2015r.

Zarządzenie Nr 22/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 23/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przekazania w zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mońkach części rozbudowanej w 2014 roku budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 12 wraz z wyposażeniem, stanowiącej własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 24/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola w Mońkach na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie Nr 25/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Mońki liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów, wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mońkach zarządzonych na dzień 17 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 26/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym

Zarządzenie Nr 27/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 28/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 29/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 30/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 31/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 32/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 33/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla dla budynku Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 34/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2015r.

Zarządzenie Nr 35/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

Zarządzenie Nr 36/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 37/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 38/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku.

Zarządzenie Nr 39/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 40/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2015r.

Zarządzenie Nr 41/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 42/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 43/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Monki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 44/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Monki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 45/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 46/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 47/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 48/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Monkach

Zarządzenie Nr 49/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach

Zarządzenie Nr 50/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach

Zarządzenie Nr 51/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

 

Zarządzenie Nr 52/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2014r.

Zarządzenie Nr 53/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie rozwiązania umowy oddania terenu w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie Nr 54/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 55/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 56/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 57/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

Zarządzenie Nr 58/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 59/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 60/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w wytycznych w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwalnych w Urzędzzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 61/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Mońkio liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 62/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 63/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie

Zarządzenie Nr 64/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/11 Burmistrza Moniek z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 65/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

 

Zarządzenie Nr 66/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej wsi Zyburty

Zarządzenie Nr 67/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w 2015r. w ramach Rządowego programu - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 68/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zobowiązania wekslowego

Zarządzenie Nr 69/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 70/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

Zarządzenie Nr 71/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

Zarządzenie Nr 72/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 73/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Mońki liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów, wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczyposlpolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie Nr 74/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 75/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015r.

Zarządzenie Nr 76/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum w Mońkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 77/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Zarządzenie Nr 78/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 79/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Mońkach do wykonywania czynności z zakresu głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 80/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 81/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 82/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w uzyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 83/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie Nr 84/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zarządzenie Nr 85/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/15 Burmistrza Moniek z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2015r.

Zarządzenie Nr 86/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 87/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 88/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w Gminie Mońki

Zarządzenie Nr 89/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 90/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Zarządzenie Nr 91/15

 Burmistrza Moniek

zmiana do Zarządzenia Nr 77/11 Burmistrza Moniek z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z telefonów służbowych i modemów do mobilnego dostępu do internetu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 92/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 82/15 Burmistrza Moniek z dnia 5 października 2015r. w sprawie oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 93/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspolnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 94/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 95/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 96/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 97/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia "Karty audytu wewnętrznego", "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego", "Księgi procedur audytu wewnętrznego" oraz "Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego"

Zarządzenie Nr 98/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 99/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przejęcia materiałów stanowiących informację niejawną w kancelarii tajnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 100/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016r.

Zarządzenie Nr 101/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie projektu uchwały j Gminy Mońki na lata 2016-2026

Zarządzenie Nr 102/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego w budynku przy ul. Wyzwolenia 16A w Mońkach

Zarządzenie Nr 103/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowej Działalności Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 104/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Zarządzenie Nr 105/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 106/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 107/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 108/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie określenia stanowisk z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 109/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 110/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 111/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 112/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 113/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/15 Burmistrza Moniek z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015r.

Zarządzenie Nr 114/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przejęcia materiałów i sprzętu znajdujących się w magazynku obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 115/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 116/15

 Burmistrza Moniek

 

Zarządzenie Nr 117/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 118/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 119/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mońkach i jednostkach organizacyjnych Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 120/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 92/11 Burmistrza Moniek z dnia 11 października 2011r. w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 121/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

Zarządzenie Nr 122/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 123/15

 Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2015r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Moniek

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2015-01-15

Data modyfikacji: 2016-01-26

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2015-01-15