P E T Y C J E

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195). Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.


Co to jest petycja:

Jest to wystąpienie w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą.


Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


Termin załatwienia petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łapińska

Data wytworzenia: 2016-03-31

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Modyfikujący: Marta Łapińska

Data modyfikacji: 2019-07-24

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2016-03-31