Zarządzenie Nr 230/16

Zarządzenie dotyczy

      Zarządzenie Nr 124/16   

 Burmistrza Moniek

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

 

Zarządzenie Nr 125/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości

Zarządzenie Nr 126/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta i Gminy Mońki liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów, wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 127/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016r.

Zarządzenie Nr 128/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016 roku

Zarządzenie Nr 129/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 130/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 131/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 132/16   

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 133/16  

Burmistrza Moniek

w sprawie dokonania darowizny na rzecz gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Mońkach nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 134/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zarządzenie Nr 135/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mońki

Zarządzenie Nr 136/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2016r.

Zarządzenie Nr 137/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spłecznych

Zarządzenie Nr 138/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 139/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016 roku

Zarządzenie Nr 140/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum zakładowym

Zarządzenie Nr 141/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na działce Nr 1394/3, stanowiącej własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 142/16

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016r.

Zarządzenie Nr 143/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola w Mońkach prowadzonego przez Gminę Mońki na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 144/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mońki na lata 2016-2022

Zarządzenie Nr 145/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 146/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 147/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016r.

Zarządzenie Nr 148/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 149/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przekazania w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach wybudowane w 2015 roku obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej na osiedlu Zachód: w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i wincentego Witosa, stanowiące własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 150/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

Zarządzenie Nr 151/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 152/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 153/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 154/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 155/16

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 156/16

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 157/16

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 158/16

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 159/16

Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 160/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminy Mońki za 2015r.

Zarządzenie Nr 161/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 162/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 163/16

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych dla celów przyznawania dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 164/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 165/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 166/16

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 167/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 168/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.

Zarządzenie Nr 169/16

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 170/16

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 171/16

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 172/16

Burmistrza Moniek

w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do wykonywania zapisów "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2016"

Zarządzenie Nr 173/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 174/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 175/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 176/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 177/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zasad dotyczących wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr 178/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zarządzenie Nr 179/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przekazania Monieckiemu Ośrodkowi Kultury mienia po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach stanowiącego własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 180/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 181/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli podatkowej na terenie Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 182/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2016r.

Zarządzenie Nr 183/16

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 184/16

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 185/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Moniek w stanach gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 186/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 187/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 188/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 189/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 190/16

Burmistrza Moniek

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 18/11 Burmistrza Moniek z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie przekazania w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach wybudowane w 2010r. budynki szaletów publicznych z urządzeniami infrastruktury technicznej, stanowiącej własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 191/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 192/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2015r.

Zarządzenie Nr 193/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

Zarządzenie Nr 194/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 195/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 196/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 197/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 198/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 199/16

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Zarządzenie Nr 200/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 201/16

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 202/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 203/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/11 Burmistrza Moniek z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z telefonów służbowych i modemów do mobilnego dostępu do internetu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mońkach oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr 204/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 205/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Mońkach

Zarządzenie Nr 206/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mońkach

Zarządzenie Nr 207/16

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 208/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w mieście Mońki

Zarządzenie Nr 209/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 210/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 211/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Mońkach

Zarządzenie Nr 212/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mońkach

Zarządzenie Nr 213/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Zarządzenie Nr 214/16

Burmistrza Moniek

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 215/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 216/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum w Mońkach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 217/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 218/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 219/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 220/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 221/16

Burmistrza Moniek

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom w 2016r. w ramach Rządowego programu - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 222/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 223/16

Burmistrza Moniek

w sprawie utworzenia Drużyny Wykrywania i Alarmowania w Mońkach

Zarządzenie Nr 224/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Mońkach

Zarządzenie Nr 225/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mońkach

Zarządzenie Nr 226/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 227/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Mońkach oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 228/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Mońkach oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 229/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 230/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

Zarządzenie Nr 231/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016

Zarządzenie Nr 232/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 233/16

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępujacego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 234/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 235/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 236/16

Burmistrza Moniek

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 237/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 238/16

Burmistrza Moniek

w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 239/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 240/16

Burmistrza Moniek

w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w Gminie Mońki

Zarządzenie Nr 241/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Pomocy Materialnej

Zarządzenie Nr 242/16

Burmistrza Moniek

w sprawie nie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu

Zarządzenie Nr 243/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 244/16

Burmistrza Moniek

w sprawie realizacji Komisji do oceny ofert i wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa 3: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1: Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Zarządzenie Nr 245/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 246/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Zarządzenie Nr 247/16

Burmistrza Moniek

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego świetlicy środowiskowej "PROMYK" w Mońkach

Zarządzenie Nr 248/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 249/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 250/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zarządzenie Nr 251/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/16 Burmistrza Moniek z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego w 2016r.

Zarządzenie Nr 252/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/11 Burmistrza Moniek z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie nadania regulaminu Zespołowi Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Mońki

Zarządzenie Nr 253/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mońkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 254/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 255/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 256/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 257/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mońkach

Zarządzenie Nr 258/16

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu budżetu gminy Mońki na 2017r.

Zarządzenie Nr 259/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zarządzenie Nr 260/16

Burmistrza Moniek

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zarządzenie Nr 261/16

Burmistrza Moniek

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2017-2027

Zarządzenie Nr 262/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 235/16 Burmistrza Moniek z dnia 1 września 2016r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuleszach

Zarządzenie Nr 263/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 264/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zrządzenia Nr 64/11 Burmistrza Moniek z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie Nr 265/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powierzenia kierowania szkolnym schroniskiem młodzieżowym oraz udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 266/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 267/16

Burmistrza Moniek

w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Mońkach

Zarządzenie Nr 268/16

Burmistrza Moniek

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mońki i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 269/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 270/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 271/16

Burmistrza Moniek

w sprawie oddania w najem i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie Nr 272/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 273/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 274/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 275/16

Burmistrza Moniek

w sprawie przekazania Monieckiemu Ośrodkowi Kultury mienia po zlikwidowanej jednostce budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mońkach stanowiącego własność Gminy Mońki

Zarządzenie Nr 276/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/16 Burmistrza Moniek z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016r.

Zarządzenie Nr 277/16

Burmistrza Moniek

w sprawie zrzeczenia się części odszkodowania

Zarządzenie Nr 278/16

Burmistrza Moniek

w sprawie reprezentowania gminy Mońki w sprawach związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 279/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 280/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 281/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowzdzenia zmian w budżecie na 2016r.

Zarządzenie Nr 282/16

Burmistrza Moniek

w sprawie nabycia nieruchomości

Zarządzenie Nr 283/16

Burmistrza Moniek

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Nr 284/16

Burmistrza Moniek

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 274/16

Zarządzenie Nr 285/16

Burmistrza Moniek

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016r.

Metryka strony

Udostępniający: Marta Łapińska - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Burmistrz Moniek

Wprowadzający: Marta Łapińska

Data wprowadzenia: 2016-01-26

Data modyfikacji: 2017-01-05

Opublikował: Marta Łapińska

Data publikacji: 2016-01-26