2017

Uchwała dotyczy

Uchwała Nr XXX/207/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2017

Uchwała Nr XXX/208/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanoswej na lata 2017-2027

Uchwała Nr XXX/209/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Uchwała Nr XXX/210/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023

Uchwała Nr XXX/211/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach

Uchwała Nr XXX/212/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXX/213/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem na rzecz BIOM Spółki z ograniczona

odpowiedzialnościąz siedzibą w Dolistowie Starym I 144 mienia stanowiącego własność

Gminy Mońki w postaci nieruchomości gruntowej oraz objęcia w zamian udziałów

Uchwała Nr XXX/214/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 stycznia 2017r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.

Uchwała Nr XXXI/215/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

wprowadzonego ustawą - Prawo ośwaitowe

Uchwała Nr XXXI/216/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie udzielenia dotacji celowych klubom sportowym

Uchwała Nr XXXI/217/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2017r.

Uchwała Nr XXXI/218/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 lutego 2017r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Uchwała Nr XXXII/219/17

Rady Miejski w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie dofinansowania przebudowy chodników i dróg powiatowych

Uchwała Nr XXXII/220/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 maraca 2017r.

w sprwaie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017

Uchwała Nr XXXII/221/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Uchwała Nr XXXII/222/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki

Uchwała Nr XXXII/223/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mońki uchwalonego Uchwałą Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003r. z późn. zm.

Uchwała Nr XXXII/224/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2017

Uchwała Nr XXXII/225/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Uchwała Nr XXXII/226/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/227/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2017r/

 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Mońki

Uchwała Nr XXXIII/228/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Uchwała Nr XXXIII/229/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Uchwała Nr XXXIII/230/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 28 kwietnia 2017r.

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2016.

Uchwała Nr XXXIV/231/17

Rady Miejskiej

w Mońkach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV/232/17

Rady Miejskiej

w Mońkach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023

Uchwała Nr XXXIV/233/17

Rady Miejskiej

w Mońach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie gminy Mońki

Uchwała Nr XXXIV/234/17

Rady Miejskiej

w Mońkach

 z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie szczegółówego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXIV/235/17

Rady Miejskiej

 w Mońkach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie nadania nazw ulicom

Uchwała Nr XXXIV/236/17

Rady Miejskiej

w Mońkach

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

Uchwała Nr XXXV/237/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016r.

Uchwała Nr XXXV/238/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Moniek

Uchwała Nr XXXV/239/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie dofinansowania projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 1416 B Mońki - Hornostaje - Jaski - Goniądz

Uchwała Nr XXXV/240/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017.

Uchwała Nr XXXV/241/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2027.

Uchwała Nr XXXV/242/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.

Uchwała Nr XXXV/243/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki.

Uchwała Nr XXXV/244/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXV/245/17

Rady Miejskiej w Mońkach

 z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr XXXV/246/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Uchwała Nr XXXVI/247/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023

Uchwała Nr XXXVI/248/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Mońki zaliczanych do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XXXVI/249/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Mońki realizacji zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Trzcianne

Uchwała Nr XXXVI/250/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Uchwała Nr XXXVI/251/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Uchwała Nr XXXVI/252/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Uchwała Nr XXXVI/253/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 sierpnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony

Uchwała Nr XXXVII/254/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 września 2017r.

w sprawie dofinansowania projektu, pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2360B Al. Niepodległości w Mońkach

Uchwała Nr XXXVII/255/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 września 2017r.

w sprawie dofinansowania projektu, pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1416B Mońki - Goniądz

Uchwała Nr XXXVII/256/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 września 2017r.

w sprawie zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mońki

Uchwała Nr XXXVII/257/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 14 września 2017r.

 w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Uchwała Nr XXXVIII/258/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 9 października 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońi na rok 2017

Uchwała Nr XXXVIII/259/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 9 października 2017r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki

Uchwała Nr XXXVIII/260/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 9 października 2017r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXXVIII/261/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 9 października 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu

Uchwała Nr XXXIX/262/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Monki na rok 2017

Uchwała Nr XXXIX/263/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/253/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych

Uchwała Nr XXXIX/264/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego

Uchwała Nr XXXIX/265/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej

Uchwała Nr XXXIX/266/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 26/1

Uchwała Nr XXXIX/267/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 26/2

Uchwała Nr XXXIX/268/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 października 2017r.

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 58/4

Uchwała Nr XL/269/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XL/270/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XL/271/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mońki

Uchwała Nr XL/272/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023.

Uchwała Nr XL/273/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XL/274/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Uchwała Nr XL/275/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki uchwalonego uchwałą nr X/68/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 10 grudnia 2003r. z późn. zmianami

Uchwała Nr XL/276/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mońki na lata 2017-2022"

Uchwała Nr XL/277/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 7 listopada 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprztargowym części nieruchomości

Uchwała Nr XLI/278/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2017

Uchwała Nr XLI/279/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Uchwała Nr XLI/280/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/253/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budzetowych, zmianionej Uchwałą Nr XXXIX/263/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XLVI/253/10 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych.

Uchwała Nr XLI/281/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023

Uchwała Nr XLI/282/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/247/17 Rady Miejskie w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mońki do roku 2023.

Uchwała Nr XLI/283/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr XLI/284/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie powierzenia przez Gmine Mońki - Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania

Uchwała Nr XLI/285/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedziba w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Mońki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mońki aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektówpn.: "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK" i "Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Uchwała Nr XLI/286/17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomościu

 

Metryka strony

Udostępniający: Gmina Mońki

Wytwarzający/odpowiadający: Radni Rady Miejskiej w Mońkach

Data wytworzenia: 2017-02-17

Wprowadzający: Aneta Biedrzycka

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Aneta Biedrzycka

Data publikacji: 2017-02-17